Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1

Loven gælder for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en virksomhed m.v. (juridisk person).

Stk. 2. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

Stk. 3. Loven gælder dog ikke for aftaler om leje af bolig med fuld kost eller for aftaler mellem et hotel og dets gæster og for lejeforhold om beboelseslejligheder og andre beboelsesrum, herunder sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål bortset fra § 7.

Stk. 4. Loven gælder endvidere for leje af ustøttede private plejeboliger, jf. dog § 1, stk. 4, i lov om leje af erhvervslokaler m.v. Reglerne i § 53, stk. 2, 2. pkt., og kapitel XVI gælder dog ikke for ustøttede private plejeboliger.

Stk. 5. Ustøttede private plejeboliger, jf. stk. 4, er tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger, der den 31. december 2002 var omfattet af § 140 i lov om social service, og som kommunalbestyrelsen har omdannet til ustøttede private plejeboliger. 

Hvad betyder det egentlig?

§ 1
Lejeloven gælder ved leje eller fremleje af hus, lejlighed og værelse. Loven gælder både hvis det det er en person eller virksomhed, der lejer lejemålet.

stk. 2.
Loven gælder også, hvis der bliver afregnet i andet end penge. Det kan være i form af arbejde eller anden modydelse (eksempelvis at man låner lejers bil 14 dage om måneden).

stk. 3.
Loven omfatter ikke hoteldrift samt lejligheder og rum, som udlejes til ferie- og fritidsmæssige formål, m.v.

§ 2

Loven gælder ikke i det omfang, lejeforholdet er omfattet af særlige regler i anden lovgivning.

Stk. 2. Loven gælder ikke i det omfang, lejeforholdet er et led i et ansættelsesforhold under staten eller under en institution, hvortil staten yder tilskud, når løn- og andre ansættelsesvilkår er godkendt af staten. Loven gælder heller ikke lejeforhold, der er et led i et ansættelsesforhold under en region, en kommune eller under en selvejende institution, hvormed en region eller en kommune har indgået overenskomst om institutionens drift, når løn og andre ansættelsesvilkår er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn eller er aftalt med eller fastsat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 3. Med undtagelse af § 100, stk. 4, gælder loven ikke for leje af boliger, der er omfattet af § 1 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 4. Loven gælder ikke for lejeforhold, som er omfattet af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

§ 2 (Undtagelse til kapitlet)
Lejeloven er ikke gældende, hvis der er anden lovgivning, der regulerer den konkrete situation.

stk. 2.
Lejeloven gælder ikke, hvis udlejer er stat, kommune eller region. Det samme gælder, hvis lejemålet indgår som en del af et ansættelsesforhold i stat, kommune eller region.

stk. 3.
Almene lejeboliger er ikke omfattet af lejeloven. Sådanne lejemål er omfattet af almenlejeloven.

stk. 4.
Erhvervslejemål er ikke omfattet af lejeloven. Sådanne lejemål er omfattet af erhvervslejeloven.

§ 3

Lovens regler om beboelseslejligheder finder også anvendelse, når en lejlighed delvis er udlejet til andet end beboelse. §§ 47-53, 58 og 59 gælder dog ikke for lokaler omfattet af § 1, stk. 2, i lov om leje af erhvervslokaler m.v.

§ 3
Lejelovens bestemmelser gælder også, selvom den pågældende beboelseslejlighed delvist er udlejet til andet end beboelse. Bemærk dog, at der er visse undtagelser til dette.

Luk menu