Kapitel 14

Udlejers ret til ophævelse

§ 93

Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

b) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

c) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil efter §§ 54, 62 og 97.

d) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.

e) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand.

f) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør.

g) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

h) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. § 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.

i) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.

j) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift.

k) Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.

l) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet.

Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag. . Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. Det i 5. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Stk. 3. Vedrører lejeaftalen en plejebolig efter § 1, stk. 1, 2. pkt., i den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, eller § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. eller en ustøttet privat plejebolig, jf. § 1, stk. 5, anvist af kommunen eller amtskommunen, kan aftalen kun hæves efter stk. 1, når lejeren samtidig anvises en anden og passende bolig.

Hvad står der egentlig?

§ 93
Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når:

 • Lejer ikke betaler husleje rettidigt.
 • Lejer benytter lejemålet til andet end aftalt.
 • Lejer modsætter sig udlejers adgang til det lejede.
 • Lejer fraflytter det lejede i utide.
 • Lejer vanrøgter det lejede.
 • Lejer overlader brugen af lejemålet til en anden.
 • Lejer tilsidesætter god skik og orden.
 • Lejer tilsidesætter betingelserne i et betinget lejeforhold.
 • Ved besøg af nogen straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler.
 • Lejer af en butik eller beværtning ikke opfylder pligt til at holde forretningen åben og forsvarlig i drift.
 • Lejer betaler helt eller delvist leje gennem arbejde, men forsømmer sine arbejdspligter.
 • Lejer misligholder sine øvrige forpligtelser.

Stk. 2
Hvis lejer ikke betaler husleje rettidigt, skal udlejer tidligst efter den 3. hverdag afsende et påkrav til lejer, lejer har derefter 14 dage til betaling af leje.

 

Mistænker du din udlejer for at snyde dig?

De fleste lejere kender ikke deres rettigheder i lejeforholdet og bliver snydt for mange kroner.

§ 94

Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan udlejeren ikke hæve lejeaftalen.

Stk. 2. Udlejeren kan ikke påberåbe sig de i § 93, stk. 1, litra a-f, nævnte forhold, hvis de er rettet, inden udlejeren hæver lejeaftalen.

§ 94
Hvis forholdene ligger under en vis bagatelgrænse, kan det ikke medføre ophævelse. 

Stk. 2:
Hvis forholdene er ophævelsesberettigede, men bringes i orden inden udlejer opsiger lejer, kan udlejer ikke ophæve lejeaftalen.

§ 95

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m. v. for tiden, indtil han kunne fraflytte med sædvanligt varsel. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren ethvert tab, derunder omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede.

Stk. 2. Udlejeren skal bestræbe sig for at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning i det i stk. 1, nævnte tidsrum, skal fragå i hans krav over for lejeren.

§ 95
Hvis udlejer ophæver lejeaftalen, har lejer pligt til at betale husleje og straks fraflytte. Hvis udlejer lider tab, kan lejer holdes erstatningsansvarlig for dette.

Stk. 2
Udlejer har pligt til at forsøge at udleje lejemålet hurtigst muligt. Hvad han indtjener på dette, eller det han burde have indtjent, skal fratrækkes hans krav overfor lejeren.

§ 96

Reglerne i dette kapitel kan ikke fraviges således, at udlejeren skal kunne ophæve aftalen af andre grunde end de i § 93, jf. § 94, nævnte, eller at disse skal have videregående følger for lejeren end fastsat i § 95.

§ 96
Reglerne kan ikke fraviges således, at udlejer kan ophæve aftalen af andre ophævelsesgrunde, som er nævnt direkte i kapitlet. 

Luk menu