Kapitel 4

Vedligeholdelse

§ 19

Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, herunder vedligeholde alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde, og sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger.

Hvad forstås ved vedligeholdelse i lejelovens forstand? Læs mere her

Stk. 2. Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. § 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog § 22.

Stk. 3. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre og fastsætte nærmere retningslinjer herom. Huslejenævnet skal fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes fuldførelse. Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes med et beløb, der svarer til forringelsen af det lejedes værdi, hvis udlejeren ikke overholder den frist, der er fastsat efter 2. pkt. Lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, Grundejernes Investeringsfond træffer endelig beslutning om at iværksætte arbejderne på udlejerens vegne, jf. § 60, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller huslejenævnet beslutter, at ejendommen skal administreres på ejerens vegne, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

Stk. 4. Huslejenævnet kan give påbud efter stk. 3, uanset om udgifterne kan afholdes af indestående på konti efter §§ 18 og 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Hvad står der egentlig?

§ 19
Udlejer har pligt til at holde ejendommen og det lejede i forsvarlig stand, herunder vedligeholdelse af indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde. Pligten omfatter også almindelig renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen samt adgangsvejene til det lejede. 

Stk. 2
Både den indvendige- og udvendige vedligeholdelsespligt indebærer en pligt til at foretage løbende vedligeholdelse af ejendommen, så ofte som det er påkrævet. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. 

Stk. 3
Huslejenævnet har kompetence til at pålægge udlejer at udbedre en vedligeholdelsesmangel. Huslejenævnet kan pålægge udlejer at nedsætte lejen, hvis manglen ikke udbedres inden for en given tidsfrist.

Stk. 4
Huslejenævnet kan pålægge udlejer dette, selvom udgifterne kan afholdes af indestående på vedligeholdelseskonto.

§ 20

Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 20
Det er som udgangspunkt lejeren, der står for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 21

Når en lejlighed er udlejet helt eller delvis til beboelse, anses udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i §§ 22 og 23. Ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, finder 1. pkt. kun anvendelse, for så vidt angår den del af det lejede, der er udlejet til beboelse.

§ 21
Hvis den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejer, skal han løbende afholde beløb efter §§ 22 og 23 til vedligeholdelsen.

Den indvendige vedligeholdelse omfatter hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

Hvis udlejeren i en lejeaftale både udlejer lokaler til beboelse og lokaler udelukkende til andet end beboelse, og de ikke er beliggende i den samme bygning, gælder 1. punkt kun for den del af det lejede, der er udlejet til beboelse.

§ 22

Udlejeren skal i hvert regnskabsår afsætte 29,00 kr. pr. m² bruttoareal på en vedligeholdelseskonto for lejligheden. Beløbene afsættes med 1/12 månedsvis. Det i 1. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Har lejeren ved aftale delvis overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, nedsættes det beløb, der afsættes på vedligeholdelseskontoen, forholdsmæssigt.

Stk. 3. Når udlejeren har afholdt udgiften til indvendig vedligeholdelse og til anden vedligeholdelse efter § 23, stk. 2, kan han fradrage den på vedligeholdelseskontoen. Han skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. Lejeren kan kræve dokumentation for de afholdte vedligeholdelsesudgifter.

Stk. 4. Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse. En negativ saldo kan ikke overføres.

Stk. 5. Undlader udlejeren at efterkomme en anmodning om inden et fastsat tidspunkt at fremlægge regnskaber med bilag for de sidste 5 år, kan lejeren kræve lagt til grund, at der på kontoen henstår et beløb, svarende til periodens hensættelse uden fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse.

§ 22
Udlejerens pligt til at afsætte penge på en vedligeholdelseskonto for lejligheden. Beløbet hertil nedsættes, hvis lejeren har overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse. 

Mistænker du din udlejer for at snyde dig?

De fleste lejere kender ikke deres rettigheder i lejeforholdet og bliver snydt for mange kroner.

§ 23

Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 2. Lejeren kan endvidere kræve, at det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår indvendig vedligeholdelse.

Stk. 3. Er lejeaftalen opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ved genudlejning skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og udlejeren skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved lejeforholdets begyndelse er til rådighed til vedligeholdelse.

Stk. 5. Ved ejerskifte overtager den nye udlejer vedligeholdelsespligten og viderefører vedligeholdelseskontoen.

§ 23
Når det er nødvendigt, kan lejer kræve, at udlejer skal foretage indvendig vedligeholdelse, hvis udgiften kan afholdes af det beløb, der står på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 2
Hvis der er et stort overskydende beløb på vedligeholdelseskontoen, kan lejer kræve, at beløbet benyttes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden.

Stk. 3
Hvis enten lejer eller udlejer har opsagt lejeaftalen, kan lejeren ikke gøre brug af bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4
Ved genudlejning af lejemålet skal udlejer oplyse den nye lejer om, hvor mange penge der er til rådighed til vedligeholdelse. 

§ 24

Reglerne i § 19, stk. 2, og §§ 21-23 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, bortset fra aftale om, at lejeren overtager pligten til vedligeholdelse. Det kan ikke aftales, at lejeren ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt.

Stk. 2. Reglen i § 19, stk. 1, kan ikke fraviges til skade for lejeren, for så vidt angår anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse, i ejendomme, hvor reglerne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder anvendelse. Det kan dog aftales, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det lejede.

§ 24
Det kan aftales, at lejer skal overtage pligten til udvendig såvel som indvendig vedligeholdelse.

Luk menu