Kapitel 15

Fraflytning

§ 97

Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Skal du fraflytte dit lejemål? DIGURA giver dig de bedste råd til at få mest muligt depositum tilbage – læs mere her

Stk. 2. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter § 98, kan sendes til.

Hvad står der egentlig?

§ 97
Når lejemålet er opsagt, har lejer pligt til at fremvise lejemålet 2 timer hver anden hverdag. Fremvisningerne kan også ordnes af udlejer, hvis lejer ikke har mulighed for dette.

Stk. 2
Udlejer har ret til at få oplyst lejers nye adresse 8 dage før fraflytning af lejemålet.

§ 98

Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12,00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede.

Stk. 2. Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, jf. stk. 4, er lejeren uvedkommende. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 3. Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.

Stk. 4. Udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Hvad er en fraflytningsrapport? DIGURA giver dig forklaringen – læs mere her

Stk. 5. Ved overtrædelse af stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1.

Stk. 6. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere regler om udarbejdelse af standardblanketter for fraflytningsrapporter.

§ 98
Lejeren skal være fraflyttet lejemålet kl. 12 på fraflytningsdagen. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede. 

Stk. 2
Udlejer kan ikke gøre krav gældende, som er givet til lejer 2 uger efter flyttesynet eller senere end på dagen, hvis både lejer og udlejer skriver under på fraflytningsrapporten. Udgifter, som ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, kan ikke afkræves af lejer. Dette kan dog ske, hvis lejer har handlet svigagtigt, eller det ikke kan opdages ved normalt gennemsyn.

Stk. 3
Hvis udlejer lejer mere end 1 lejlighed ud, skal udlejer indkalde lejer skriftligt til syn senest 2 uger efter, at udlejer er bekendt med, at lejer er fraflyttet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Dog kan lejer og udlejer godt selv aftale en kortere frist.

Stk. 4
Udlejer har pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport ved synet. Den skal afleveres straks, hvis begge parter er til stede, og lejer underskriver rapporten. Hvis lejer ikke er til stede eller nægter at skrive under på denne rapport, skal den være modtaget af lejer senest 2 uger efter fraflytningssynet.

Stk. 5
Manglende overholdelse af reglerne for fraflytningssyn og flyttesynsrapporter medfører, at udlejerens istandsættelseskrav efter stk. 1, bortfalder.

Mistænker du din udlejer for at snyde dig?

De fleste lejere kender ikke deres rettigheder i lejeforholdet og bliver snydt for mange kroner.

§ 99

Forbedringer, som lejeren har foretaget, må kun fjernes, når lejeren bringer det lejede i den stand, hvori han overtog det.

Stk. 2. Har lejeren med udlejerens samtykke efter § 28 foretaget ændringer af det lejede, kan udlejeren kun kræve reetablering, når han har taget forbehold herom, da han meddelte samtykket.

Stk. 3. Har lejeren iværksat forbedringsarbejder m.v. mod godtgørelse ved fraflytning, jf. § 62 a, stk. 1, samt § 63, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, og er disse ikke tilendebragt, kan udlejer enten kræve arbejderne færdiggjort eller eventuelt kræve retablering.

§ 99
Forbedringer som lejer har foretaget på lejemålet, må kun fjernes, hvis lejer bringer lejemålet i samme stand, som han overtog det.

§ 99 a

Reglerne i § 98, stk. 1, 3. pkt., stk. 2, 1. pkt., hvor der i henhold til § 98, stk. 3, er pligt til at afholde flyttesyn, og stk. 3-5, kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 99 a

Reglerne i § 98, stk. 1, 3. pkt., stk. 2, 1. pkt., hvor der er pligt til at afholde flyttesyn, og stk. 3-5 kan ikke fraviges til skade for lejeren, uanset dette måtte være aftalt i lejekontrakten. 

Luk menu