Lejelovens kapitel 18: Lovens ikrafttræden

Lejelovens kapitel 18: Lovens ikrafttræden

Lovens ikrafttræden
Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Lejelovens § 114

Denne lov træder i kraft den 1. januar 1980.

Lejelovens § 115

Lov nr. 23 af 14. februar 1967 om leje med senere ændringer ophæves.

Lejelovens § 115 a

Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning af boligers og erhvervslokalers bruttoetageareal i henhold til denne lov.

Lejelovens § 116

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 – Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Læs også: Boligstøtte; Alt du skal vide som lejer

Lejelovens § 116 a

Forslag til revision af § 47, stk. 2, 2. pkt., og kapitel VIII A fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1990-91.

Lejelovens § 117

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lejelovens § 118

Reglerne i kap. XI og i § 73 finder ikke anvendelse i ejendomme, der inden 1. marts 1975 er erhvervet af en kommune eller et godkendt saneringsselskab, og som er omfattet af en godkendt saneringsplan.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Lejelovens § 119

Er den andel af lejen, der efter de hidtil gældende regler afsættes på en vedligeholdelseskonto til hvidtning, tapetsering og maling af lejligheden, større end det beløb, der er fastsat i § 22, opretholdes den højere afsætning, indtil udlejeren kræver lejeforhøjelse efter §§ 47, 50 eller 58.

Lejelovens § 120

Bekendtgøres der flere tilpasningsprocenter for et finansår, skal den senest bekendtgjorte lægges til grund ved reguleringen af de beløb og beløbsgrænser, der efter loven reguleres een gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår.

Læs også: Fraflytningsopgørelse; Hvad er reglerne egentlig?

Se andre kapitler i lejeloven

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere