Har du styr på dit forbrug?

Hvad bliver du egentlig opkrævet for i dit forbrug? Måske betaler du a conto uden at have separate målere i dit lejemål, eller så er der faktisk ulovlige tillægsydelser inkluderet i dit forbrugsregnskab? Det vil DIGURA gerne undersøge for dig - ganske gratis og uforpligtende.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Ugyldigt forbrugsregnskab

Et forbrugsregnskab skal følge nogle specifikke formalia og tidsfrister - men det er sjældent at udlejere kender til dem.

Efterregninger

Hvis du modtager en stor efterregning, som ikke helt giver mening for dig, så er der rigtig god grund til at fo den tjekket igennem.

Ulovlige tillægsydelser

Der findes faktisk nogle tillægsydelser såsom trappevask og lign., som er ulovlige at opkræve - også selvom de står i lejekontrakten. 

Ingen individuelle målere i dit lejemål?

Hvis ikke du har separate målere i dit lejemål, så må udlejer ikke kræve a conto-betaling fra dig. 

Har du styr på dit forbrug?

Når du bor til leje, så bliver du hver måned opkrævet for dit forbrug af vand, varme og el. Men selvom det synes til at være lige ud ad landevejen, så opstår der ofte konflikter om netop forbrugsopkrævninger.

Du kan faktisk betale forbrug på hele 3 forskellige måder, og alt efter hvordan du bliver opkrævet for forbrug, følger der nogle helt bestemte regler, som kan være yderst fordelagtige at kende til, så du hele tiden ved, at dine juridiske rettigheder som lejer også bliver overholdt-

Her på siden vil vi gennemgå alt, hvad du skal vide om forbrug, så du har fuldstændig styr på, om du selv bliver opkrævet på den rigtige måde, eller om du bliver snydt af din udlejer.

Hvad er A conto?

Den første betalingsmodel vi vil gennemgå, som også er den mest anvendte, er a conto. 

Ved a conto-betaling, betaler du som lejer et a conto-beløb til din udlejer hver måned. Beløbet svarer til det forventede forbrug, og det er således udlejer, der afregner forbruget med forsyningsselskabet.

Før at denne betalingsform kan tages i brug, er det et lovmæssigt krav, at der findes særskilte forbrugsmålere i det enkelte lejemål.

De særskilte forbrugsmålere skal altså kunne dokumentere forbruget for det enkelte lejemål, og hvis ikke lejemålet har en individuel forbrugsmåler, så må udlejer ikke opkræve betaling af forbrug gennem a conto.

Forbrugsregnskabet ved a conto

I forbindelse med a conto-opkrævning og de individuelle forbrugsmålere, så bliver der én gang om året udarbejdet et forbrugsregnskab.

Her vil dine a conto-betalinger for hele året blive holdt op imod dit faktiske forbrug, og i tilfælde af at du har betalt for meget i aconto, så skal du have penge tilbage.

Dette sker typisk ved, at beløbet, som du skal have tilbagebetalt, bliver modregnet den næste betaling til din udlejer.

I tilfælde af, at du har betalt for lidt i a conto, så vil du blive opkrævet for differencen i en efterregning.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg modtager en forbrugsregning?

Når du har modtaget din forbrugsregning, er der nogle punkter, du særligt skal være opmærksom på.

Overordnet set så skal forbrugsregningen indeholde oplysninger, som viser betalingen af dit forbrug for den enkelte forbrugspost. Det vil altså sige vand, varme og el.

Forbrugsregningen skal give dig indsigt i, hvor højt dit forbrug har været, samt hvor meget du har indbetalt i a conto.

Du kan altså se, om du har betalt for lidt eller for meget i a conto, og dermed også om du skal have en efterregning, eller om du skal have penge tilbagebetalt.

 

1. Regnskabsåret/forbrugsperioden

Din forbrugsregning skal indledningsvist indeholde oplysninger om selve forbrugsperioden, og hvis ikke andet er aftalt, så starter forbrugsperioden den 01.06. og slutter den 31.05. det efterfølgende år.

Vær opmærksom på, at forbrugsperioden som udgangspunkt kun kan strække sig over ét år.

Det betyder samtidig, at hvis du fraflytter dit lejemål inden udløbet af et regnskabsår, bør du være opmærksom på, at du alene bør modtage en forbrugsregning for din reelle forbrugsperiode.

 

2. Betalt a conto-bidrag

Forbrugsregningen skal tillige indeholde oplysninger om, hvor meget du har indbetalt i a conto-bidrag for den pågældende forbrugspost.

 

3. Oplysninger om din andel af forbruget

Forbrugsregningen skal ligeledes indeholde oplysninger om det samlede forbrug, samt specifikke oplysninger om din andel af forbruget.

Vær opmærksom på, at såfremt der er tale om el- eller vandforbrug, så skal oplysningerne om din andel af forbruget være baseret på en individuel forbrugsmåler.

 

4. Klagevejledning

Forbrugsregningen skal også indeholde oplysninger omkring din mulighed for at gøre indsigelse imod forbrugsregningen – dette kaldes en klagevejledning.

Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om, hvem du kan indgive din klage eller indsigelse til, samt tidsfristen for hvornår dette senest skal gøres.

Tidsfristen er fastsat efter lejelovens bestemmelser, hvilket betyder, at din ret til at gøre indsigelse imod dit forbrugsregnskab udløber 6 uger efter, at du har modtaget forbrugsregningen.

 

5. Oplysninger om tidspunktet for udlejers modtagelse af forbrugsregningen

Skulle det ske, at du modtager din forbrugsregning senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, så vil denne information have en stor indflydelse.

Hvis du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, skal udlejer have fremsendt forbrugsregningen senest 3 måneder efter, at udlejer modtog forbrugsregningen fra forsyningsselskabet.

Hvornår skal jeg modtage en forbrugsregning?

Som udgangspunkt skal du modtage din forbrugsregning senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Som nævnt ovenfor, så starter regnskabsåret for forbrug den 01.06. og afslutter den 31.05., medmindre andet er aftalt.

Selvom du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, kan den stadig være gyldig.

Dette forudsætter dog, at udlejer har fremsendt dig forbrugsregningen senest inden 3 måneder efter, at udlejer har modtaget forbrugsregningen fra forsyningsselskabet.

Hvis du modtager forbrugsregningen senere end 4 måneder efter regnskabsårets udløb, skal du derfor være opmærksom på, om det fremgår af forbrugsregningen, hvornår udlejer modtog regningen fra forsyningsselskabet.

Bange for at blive snydt af udlejer?

Vi ser desværre rigtig mange lejere blive snydt i forbindelse med indflytning Det vil vi gøre op med nu. Få en gratis vurdering af din sag neden for - Måske kan vi finde fejl i din lejekontrakt, som du ikke vidste var der?

Hvad er konsekvensen af, at udlejer ikke overholder ovenstående regler?

Hvis den forbrugsregning, du modtager fra udlejer, ikke stemmer overens med de ovenstående regler, så har udlejer fremsendt en ugyldig forbrugsregning.

Og kan udlejer ikke dokumentere, at du har haft et forbrug til henholdsvis vand, varme og/eller el, vil du være berettiget til at få samtlige a conto-betalinger tilbagebetalt med 3 års tilbagevirkende kraft.

En anden konsekvens af, at udlejer fremsender en ugyldig forbrugsregning, er, at udlejer mister retten til at kræve efterbetaling, hvis ikke udlejer fremsender en gyldig forbrugsregning inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb, eller senest 3 måneder efter modtagelse af forbrugsregning fra forsyningsselskabet.

En efterbetaling kan være relevant, hvis du har betalt for lidt i a conto-bidrag i forhold til dit forbrug.

Derfor vil vi stærkt anbefale dig at være opmærksom på den forbrugsregning, som du modtager, da det kan have afgørende betydning for, hvilke rettigheder du har som lejer i den pågældende situation.

Justering og fastsættelse af det månedlige beløb

Såfremt den månedlige a conto-betaling ikke er proportional i forhold til dit reelle forbrug, kan det faste a conto-beløb justeres. Det er dog et krav, at en sådan ændring varsles 6 uger i forvejen.

 

1. Varme

Når det gælder for udregningen af varmeforbruget, så kræver det, at der enten er installeret varmemålere, kubikmålere eller fordampningsmålere (radiatorer).

Dog er det ikke et krav, at målerne dækker hele lejemålet. Kravet er, at målerne skal kunne dække mindst 40% af lejemålet, mens resten bliver udregnet efter en kvadratmetermæssig fordeling.

Særligt for varmeregnskabet er, at opvarmning til brugsvand, f.eks. i bad eller via vandhanen, indgår i varmeregnskabet.

 

2. Vand

Din udlejer kan kun opkræve betaling for udgifter til levering af vand, såfremt der er opstillet individuelle forbrugsmålere i hvert lejemål. Er der ikke opsat sådanne, kan udlejer altså ikke opkræve denne udgift.

I vandregnskabet kan medtages udgifter til vand- og vandafledningsafgifter i regnskabsperioden.

 

3. El

Ligeledes kan din udlejer kun opkræve betaling for udgifter til levering af el, såfremt der i lejemålet er opsat godkendte individuelle elektricitetsmålere.

No Cure, No Pay

Hvordan fungerer det?

Du indgiver sagen

Du udfylder formularen og vedhæfter alle relevante dokumenter til din sag. 

Vi vurderer sagen

Ud fra dine oplysninger vurderer vi sagen. Har den potentiale, tilbyder vi at føre sagen for dig. Du betaler kun, hvis vi vinder. Det kalder vi No Cure, No Pay

Vi fører sagen

Først indgår vi i dialog med din udlejer med henblik på en forligsaftale. Lykkes det ikke, tager vi sagen videre til Huslejenævnet.

Betaling af forbrug gennem huslejen

Udover at betale forbrug igennem a conto, kan forbruget også inkluderes i huslejen.

Fordelen er, at der aldrig vil komme en efterregning, så hvis du ikke kan lide at skulle tænke over dit forbrug, og hvorvidt der eventuelt kommer en efterregning, kan det således være en fin løsning.

Ulempen er dog, at du risikerer at betale mere, end det du reelt forbruger, hvilket de færreste nok har lyst til.

Aftale mellem lejer og forsyningsselskabet

Du kan også betale dit forbrug direkte til forsyningsselskabet, hvilket kræver at du laver en aftale med det pågældende selskab.

Forsyningsselskabet er dog ikke forpligtet til at acceptere en sådan aftale., og typisk vil forsyningsselskabet stille visse betingelser for at indgå en aftale, såsom at du hæfter subsidiært for forbruget.

Hvad gør du, hvis du modtager en efterregning?

Skulle du stå i en situation, hvor du har modtager en efterregning for dit forbrug, så er der lige nogle ting, du skal være opmærksomme på, inden du betaler regningen til din udlejer.

 

1. Hvad skyldes efterregningen?​

Hvis du modtager en efterregning, er det vigtigt, at du som det første overvejer, hvad denne regning skyldes.

Din udlejer har kun krav på efterbetaling, hvis hans afregning med forsyningsselskabet er større, end det a conto-bidrag som du har betalt. Se derfor på dit forbrug og dine månedlige a conto-betalinger for at sikre dig, at disse matcher hinanden. 

 

2. Har din udlejer overhovedet krav på en efterregning?​

Du har ifølge lejeloven krav på, at der skal være installeret selvstændige målere til henholdsvis vand og el, hvis udlejer skal have ret til at opkræve a conto-betalinger.

Har din udlejer forsømt denne opgave, kan der hverken gøres krav på, at du som lejer skal betale et månedligt a conto-bidrag, eller af samme årsag kan stilles til ansvar for en efterregning.

 

3. Har din udlejer overholdt klagevejledningen i forbrugsregnskabet?​

Der gælder et konkret formkrav til udlejer om, at der i forbrugsregnskabet skal inkluderes en vejledning om muligheden for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.

Forsømmer udlejer at tilføre lejers mulighed for at gøre indsigelse, mister udlejer retten til at opkræve en efterregning.

Ifølge lejeloven skal udlejer i forbrugsregnskabet tydeligt informere lejer om muligheden for at gøre indsigelse imod forbrugsregnskabet.

 

4. Udlejer tager ikke klagen videre til Huslejenævnet

Har du klaget over forbrugsregnskabet, uden at udlejer har foretaget sig noget?

Efter lejelovens regler er udlejer forpligtet til at indsende sagen for huslejenævnet indenfor 6 uger efter udløbet af din frist på 6 uger for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.

Hvis udlejer ikke indsender sagen for huslejenævnet inden udløbet af denne frist, mister udlejer retten til at opkræve sin efterregning.

Husk at din indsigelse mod forbrugsregnskabet skal indeholde en begrundelse.

 

5. Er forbrugsregnskabet kommet til tiden?​

Sidste råd om efterregning omhandler fristerne i forhold til forbrugsregnskabet. Lejeloven sætter nemlig strenge formkrav til bl.a., hvornår du som lejer senest skal have modtaget forbrugsregnskabet.

Din udlejer skal sende dette indenfor 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller i hvert fald kunne fremvise, at udlejer afventer sit forsyningsselskab.

Hvis udlejer ikke overholder fristerne, har udlejer ikke ret til at kræve efterbetaling af dig som lejer.

Hvad kan DIGURA hjælpe med i forbindelse med forbrug?

Hos DIGURA kan vi hjælpe dig med dine juridiske rettigheder, når du som lejer har betalt for meget i forbrug.

Vi vil stå til rådighed i forhold til at besvare dine konkrete spørgsmål samt give dig juridisk rådgivning omkring, hvordan du skal forholde dig overfor din udlejer.

Du kan også overdrage dialogen og førelsen af sagen fuldstændig til os, og så vil vi agere på dine vegne, hvilket aflaster dig for en masse ressourcer og bekymringer.