Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved DIGURA. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem DIGURA og klienten. De almindelige forretningsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig, særskilt aftale.

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“Terms and conditions”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1.  ”Aftalen”
En aftale mellem Klienten og DIGURA, som er indgået efter Klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses for værende indgået, når Klienten har underskrevet overdragelsesformular og fuldmagt.

1.2.  ”DIGURA”
DIGURA ApS – CVR: 39559943 med dets registrerede kontor på Østergravensgade 5, st., 9000 Aalborg, Danmark.

1.3.  ”Klienter”
Ved klienter forstås person(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser.

1.4.  ”Overdragelsesformular og fuldmagt”
Dokumentet, som klienten underskriver med vilkår og betingelser, som giver DIGURA tilladelse til at varetage klientens lejeretlige interesser.

1.5.  ”Kompensation”
Ved kompensation forstås den totale besparelse som klienten opnår gennem DIGURAs service efter at klienten har accepteret disse vilkår og betingelser. For at undgå tvivl i tilfælde hvor kompensation nævnes, så indeholder kompensation ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende, udover det faste gebyr til Huslejenævnet, som alle skal betale. DIGURA har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

1.6. ”Kompensationsservice”
DIGURAs forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via sagens indbringelse for Huslejenævnet.

1.7. ”Ansvarsforsikring”
DIGURA ApS har professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

1.8. ”Prisliste”
Prislisten angiver det servicegebyr som DIGURA har ret til at fratrække kompensationsbeløbet. Det er den ved aftaleindgåelsen vedhæftet prisliste, som er gældende.

Artikel 2: Aftalen

2.1.
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, indgår DIGURA og klienten aftale om DIGURAs kompensationsservice og klientens modtagelse af kompensation.

2.2.
Klienten vil efter sin accept af disse vilkår og betingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne overdragelsesformular og fuldmagt, få tilsendt en bekræftende definition af den opgave DIGURA har påtaget sig, samt hvad prisen for denne er.

2.3.
Efter klientens accept af disse forretningsbetingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne fuldmagt, accepterer klienten modtagelsen af den tilbudte kompensationsservice og DIGURA accepterer at yde den valgte kompensationsservice. Undtagelsesvis forbeholder DIGURA sig dog retten til inden for rimelig tid at gøre klienten opmærksom på, at DIGURA ikke kan yde den rette service i henhold til klientens ønsker, og vil således ikke opfylde aftalen.

2.4.
Ved aftaleindgåelse med DIGURA bekræfter klienten, at denne er bemyndiget, har retsevne og juridisk kapacitet til at indgå aftalen på egne vegne.

2.5.
Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål.  

2.6.
Klienten anerkender, at DIGURA kun som udgangspunkt søger kompensation i pengepligtig ydelse. Dog kan andet nås som mål, hvis DIGURA anser det for usandsynligt at opnå et bedre udfald.

2.7.
Klienten anderkender, at kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og udlejer i den samme sag.

2.8.
Efter klienten har underskrevet overdragelsesformular og fuldmagt, må klienten ikke lade nogen anden part forfølge kravet eller overdrage kravet til nogen anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af overdragelsesformular og fuldmagt.

2.9.
Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra udlejer efter at have indgået aftale med DIGURA, skal klienten underrette DIGURA med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for kravet og giver DIGURA ret til dets gebyr, hvis DIGURA har modtaget en underskrevet fuldmagt. 

2.10.
For at undgå tvivl i tilfælde hvor der bruges ”kompensation”, indeholder kompensationen ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, udover det faste gebyr til huslejenævnet, som alle skal betale, såfremt DIGURA ApS vælger at bringe sagen for nævnet. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

2.11.
Som fastslået ovenfor, vil DIGURA til enhver tid, når en sag forelægges et nævn, være berettiget til at kræve denne udgift pålagt klienten. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

2.12.
Efter at have underskrevet fuldmagten, er klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med udlejer angående den konkrete sag, samt alle henvendelser i denne forbindelse fra udlejer eller dennes repræsentant skal herefter henvises og videresendes direkte til DIGURA. Alle henvendelser ikke omhandlende den konkrete sag er derfor stadig tilladt. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

2.13.
Såfremt Klienten er ansvarlig for sagens afslutning uden forligsaftale eller ved Huslejenævnets afgørelse, eksempelvis ved at Klienten trækker sagen tilbage efter sagsbehandling er påbegyndt, er DIGURA berettiget til at kræve et fast beløb på 1.500,00 DKK.

Artikel 3: Beskrivelse af DIGURAs services

3.1.
DIGURA kræver klientens krav om kompensation fra udlejer på baggrund af lejeloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende lejerettigheder.

3.2.
For succesfuld forfølgelse af kravet og kompensation, skal DIGURA bruge klientens oplysninger, som han/hun kan sende til DIGURA via onlineformularen eller e-mail. Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål.

3.3.
Ved klientens accept af DIGURAs tilbudte kompensationsservice, forbereder DIGURA en indsigelse og sender denne til udlejer og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne kompensationsservice vil DIGURA, hvis kompensation bliver udbetalt, opkræve sit kompensationsgebyr (se prisside).

3.4.
Hvis udlejer undlader at betale kompensation inden for rimelig tid efter meddelelse fra DIGURA, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan DIGURA indlede sagen ved husleje- eller beboerklagenævn. Bemærk gebyret der bliver pålagt, jf. punkt 2.11.

3.5.
I tilfælde af at en tredjepart bliver inddraget i sagen, har DIGURA lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som klienten har oplyst DIGURA.

3.6.
Hvis tredjeparten i enigheden med DIGURA ApS konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil klienten blive underrettet, og DIGURA vil ikke foretage sig yderligere.

3.7.
Klienten accepterer, at det udelukkende er DIGURAs beslutning at indgå et tilbud forlig, da klienten har overdraget sagen til DIGURA. DIGURA handler på klientens vegne i henhold til fuldmagten og klienten giver DIGURA bemyndigelse til at acceptere og afvise ethvert tilbud om forlig, baseret på DIGURAs erfaringer.

3.8.
Klienten er indforstået med, at DIGURA som udgangspunkt ikke fører sager ved boligretten eller bærer omkostningerne hertil. DIGURA foretager dog en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om der udsigter til, at sagen kan vindes ved boligretten, hvorefter DIGURA i de fleste tilfælde vil afholde udgifterne.

Artikel 4: Betaling, gebyrer og udbetalinger (kompensationsservice)

4.1. 
DIGURA yder kompensationsservice som en gratis service (udover situation som følger af artikel 2.11.), medmindre DIGURA med succes inddriver kompensation. Hvis DIGURA inddriver kompensation, overføres kompensationen direkte til klienten. DIGURA vil via faktura indkræve kompensationsgebyret direkte fra klienten i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for aftaleindgåelsen, jf. pkt. 4.3. 

4.2.
I sager vedrørende huslejenedsættelse opnår DIGURA krav på servicegebyr fra klienten, såfremt klienten som følge af DIGURAs kompensationsservice opnår en besparelse, navnlig huslejenedsættelse. Servicegebyret andrager af klientens besparelse som anført nedenfor, og i henhold til prislisten, jf. pkt. 4.3.:

 • Klientens samlede tilbagesøgningskrav mod udlejer, såfremt klientens husleje nedsættes med tilbagevirkende kraft.
 • klientens samlede besparelse for en 6-måneders periode, såfremt kundens husleje nedsættes med fremadrettet kraft.

4.3. 
Prisliste

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 500 DKK eller mindre, vil Klienten betale et Servicegebyr på 125 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 501-1.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 250 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 1.001-1.500 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 375 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 1.501-2.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 500 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 2.001-2.500 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 625 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 2.501-3.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 750 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 3.001-3.500 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 875 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 3.501-4.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 1.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 4.001-4.500 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 1.125 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 4.501-5.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 1.250 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 5.001-7.500 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 1.875 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 7.501-10.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 2.500 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 10.001-15.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 3.750 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 15.001-20.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 5.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 20.001-25.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 6.250 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 25.001-30.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 7.500 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 30.001-35.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 8.750 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 35.001-40.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 10.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 40.001-45.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 11.250 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 45.001-50.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 12.500 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 50.001-55.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 13.750 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 55.001-60.000 DKK eller et højere beløb, vil Klienten betale et Servicegebyr på 15.000 DKK, inklusiv gældende moms.

 

Artikel 5: Betingelser for "Medlemsklub"

5.1. “Medlemsklub”
Ved “Medlemsklub” forstås det produkt, som Klienten får adgang til ved betaling af abonnementsvilkår. 

5.2. Indledende
Følgende vilkår gælder for dig som medlem, når du bliver en del af medlemsklubben ved DIGURA ApS. Som medlem har du adgang til de fordelene under de til enhver tid gældende medlemsvilkår, som følger af disse forretningsbetingelser. Indhold, pris og fordel vil fremgå via DIGURA ApS’ hjemmeside.

5.3. Adgang til medlemsklubben
For at kunne blive medlem ved DIGURA skal du gennemføre et køb via vores hjemmeside, hvortil du vil få adgang til en autoriseret konto på platformen. For at kunne få adgang til et køb ved DIGURA ApS skal du oplyse følgende oplysninger: Gyldig betalingskort, fulde navn, e-mailadresse samt andre nødvendige oplysninger.

Du skal ligeledes opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være mindst 18 år
 • Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering
 • At alle oplyste informationer om dig er sandfærdige og korrekte.
 • Du skal acceptere, at DIGURA ApS ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtræder af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar.
 • Du skal registrere og opdatere dine oplysninger, hvis de ændres i løbet af aftaleperioden.
 • Du må ikke lade andre anvende dit medlemskab.

5.5. Medlemklubbens indhold
DIGURA ApS udbyder følgende ydelser som en del af medlemskabet:

 • Adgang til juridisk hotline via telefon, mail eller chat
 • Gennemgang af dit lejeforhold, herunder lejekontrakt og husleje
 • Rabatter på juridisk sagsførelse, hvis overstående hotline ikke er nok

Medlemmet har ubegrænset adgang til DIGURA ApS’ juridiske hotline, hvorigennem medlemmet kan modtage telefonisk juridisk vejledning om sit lejeforhold og gældende lov. Medlemmet accepterer, at hver henvendelse er begrænset til 20 minutters juridisk vejledning.

Medlemmet accepterer, at vejledning, der ydes gennem DIGURAs juridiske hotline, ikke udgør juridisk rådgivning og ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Medlemmet accepterer, at DIGURAs juridiske hotline ikke er omfattet eller beskyttet af DIGURAs rådgiveransvarsforsikring.

5.6. Abonnentens køb af juridisk repræsentation
Som medlem har du mulighed for at købe juridisk repræsentation med rabat. Rabatten afhænger af din medlemstype. DIGURA forbeholder sig retten til at ændre rabatterne, dog altid med et varsel på minimum 30 dage.

5.7. Betaling, tilbagebetalinger, bindinger, prøveperiode og abonnements- og prisændringer
For at få adgang til de betalte funktioner i medlemsklubben, der er tilgængelige fra en autoriseret konto, skal abonnenten give DIGURA et gyldigt betalingskort til betaling af medlemsgebyret som beskrevet af DIGURA på hjemmesiden. Alle priser er inklusive skatter, afgifter, moms eller andre gebyrer, som abonnenten er forpligtet til at betale.

Medlemskabet betales forud. Betaling opkræves via Medlemmets betalingskort, som er angivet ved registrering af medlemskabet. Medlemmets vil herefter blive opkrævet månedligt for hver efterfølgende måned. Medlemmet, der bliver annulleret af Medlemmet før fornyelsesdatoen, vil ikke blive opkrævet betaling. DIGURA fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, der indgår i medlemmets autoriserede konto, indtil medlemmet opsiger medlemskabet. Månedlige abonnementer har en bindingsperiode på de første 6 måneder. Du er forpligtet af disse medlemsvilkår i hele bindingsperioden.

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Annullering af medlemskabet debiteres ikke, og medlemmer annulleret inden udgangen af deres nuværende faktureringscyklus vil ikke blive opkrævet igen i den følgende cyklus.

Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. DIGURA ApS meddeler medlemmet om prisændringer enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af medlemmet. For medlemskab med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

5.7. Annullation og opsigelse
Medlemmet kan til enhver tid annullere et abonnement med løbende måned + 1 måneds opsigelse (når bindingsperioden på 6 måneder er gået).

DIGURA forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af medlemskabet til et medlem uden varsel, såfremt medlemmets handlinger og brug af vores tjeneste udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis du har et månedligt medlemskab, er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af bindingsperioden, selvom DIGURA opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Medlemmet anerkender, at DIGURA har ret til at inddrive gæld på anden vis.

5.8. Fortrydelsesret
Den almindelige fortrydelsesret bortfalder, så snart Medlemmet har modtaget vejledning, rådgivning eller anden ydelse eller service igennem Medlemskabet.  

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1.
DIGURA vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. DIGURA må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se erklæring her)

6.2.
Klienten giver DIGURA personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. DIGURA overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

i) ​hvis klienten har givet samtykke hertil;

ii) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten

iv) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;

v) hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 7: Data og information fra klienten

7.1.
Efter anmodning fra DIGURA skal klienten til DIGURA levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. klienten garanterer, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt.

7.2.
Klienten er indforstået med at DIGURA holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

7.3.
I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder DIGURA sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis aftalen opsiges i henhold til denne artikel, vil klienten miste sin ret til kompensation af enhver slags.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1.
Hvis du er forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

8.2.
Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev eller e-mail) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at udlejer har accepteret dit erstatningskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

DIGURA
C.A. Olesens gade 4
9000 Aalborg
Danmark
eller
e-mail: kontakt@digura.dk

Artikel 9: Lovvalg og værneting

9.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

9.2.  
Uenigheder der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos DIGURA, som ikke kan løses i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Aalborg Byret som værneting.

Artikel 10: Uddannelsesmæssig baggrund

10.1.
En person i ledelsen i DIGURA har en bachelorgrad i erhvervsjura fra Aalborg Universitet, mens den anden person i ledelsen studerer jura på den sidste del af bacheloruddannelsen på Aarhus Universitet.

10.2.
Der henvises i øvrigt til afsnittet ”om os” for yderligere informationer, herunder lejeretlige erfaringer og udgivelser.

Artikel 11: Ansvar & garanti (herunder ansvarsforsikring)

11.1.
Klienten har til enhver tid ret til at bruge materiale, formulering og andet fra DIGURA i sin oprindelige form, så længe det har tilknytning (enten direkte eller indirekte) til tjenesten leveret af DIGURA. Klienten har ansvaret for denne brug og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra DIGURA.

11.2.
DIGURA har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark. Vores ansvar omfatter dog ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Vores ansvar er begrænset til 2.500.000 kroner pr. aftale.

11.3.
DIGURA yder ingen garanti for ydelserne.

11.4.
Ovenstående har lovhjemmel i ”lov om juridisk rådgivning”, jf. denne lovs § 2, stk. 3.

11.5.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation, DIGURA måtte ifalde kan beløbsmæssigt ikke overstige det for DIGURAs vedkommende honorar, eller betaling, der imellem DIGURA og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde DIGURA, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

Artikel 12: Klagemuligheder

12.1.
Hvis du ønsker at reklamere over mangler ved de af DIGURA udførte ydelser, kan reklamationen rettes til kontakt@digura.dk

12.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

12.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse info@digura.dk

Artikel 13: Afsluttende bestemmelser

13.1.
DIGURA har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ effekt for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

13.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

13.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan DIGURA overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for DIGURA og fra DIGURA til tredjeparter.

Seneste opdateret: den 25. marts 2019

Luk menu

Bliv medlem nu

Tak for din interesse i medlemsklubben, som mange lejere allerede har tilmeldt sig.

Næste skridt er, at du vil modtage et link på din mail, som du skal bruge for at få adgang til vores medlemsklub. 

Her skal du indtaste dine oplysninger og betalingsinfo, hvorefter du får adgang til alle dine fordele i vores medlemspakke.

Vi ses som medlem!

Bange for, at du bliver snydt?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ligesom +5000 lejere og få tilsendt gode tips og tricks et par gange om måneden.

Psst.. Inden du smutter. Gør som 1.000 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Få gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.