Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved DIGURA. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem DIGURA og klienten. De almindelige forretningsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig, særskilt aftale.

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“Terms and conditions”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1.  ”Aftalen”
En aftale mellem Klienten og DIGURA, som er indgået efter Klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses for værende indgået, når Klienten har underskrevet overdragelsesformular og fuldmagt.

1.2.  ”DIGURA”
DIGURA ApS – CVR: 39559943 med dets registrerede kontor på Østergravensgade 5, st., 9000 Aalborg, Danmark.

1.3.  ”Klienter”
Ved klienter forstås person(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser.

1.4.  ”Overdragelsesformular og fuldmagt”
Dokumentet, som kunden underskriver med vilkår og betingelser, som giver DIGURA tilladelse til at varetage klientens lejeretlige interesser.

1.5.  ”Kompensation”
Ved kompensation forstås den totale besparelse som klienten opnår gennem DIGURAs service efter at klienten har accepteret disse vilkår og betingelser. For at undgå tvivl i tilfælde hvor kompensation nævnes, så indeholder kompensation ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, opkrævningsomkostninger eller lignende, udover det faste gebyr til Huslejenævnet, som alle skal betale. DIGURA har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

1.6. ”Kompensationsservice”
DIGURAs forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via sagens indbringelse for Huslejenævnet.

1.7. ”Ansvarsforsikring”
DIGURA ApS har professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

1.8. ”Prisliste”
Prislisten angiver det servicegebyr som DIGURA har ret til at fratrække kompensationsbeløbet. Det er den ved aftaleindgåelsen vedhæftet prisliste, som er gældende.

Artikel 2: Aftalen

2.1.
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, indgår DIGURA og klienten aftale om DIGURAs kompensationsservice og klientens modtagelse af kompensation.

2.2.
Klienten vil efter sin accept af disse vilkår og betingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne overdragelsesformular og fuldmagt, få tilsendt en bekræftende definition af den opgave DIGURA har påtaget sig, samt hvad prisen for denne her.

2.3.
Efter klientens accept af disse forretningsbetingelser, samt modtagelse af klientens underskrevne fuldmagt, accepterer klienten modtagelsen af den tilbudte kompensationsservice og DIGURA accepterer at yde den valgte kompensationsservice. Undtagelsesvis forbeholder DIGURA sig dog retten til inden for rimelig tid at gøre klienten opmærksom på, at DIGURA ikke kan yde den rette service i henhold til klientens ønsker, og vil således ikke opfylde aftalen.

2.4.
Ved aftaleindgåelse med DIGURA bekræfter klienten, at denne er bemyndiget, har retsevne og juridisk kapacitet til at indgå aftalen på egne vegne.

2.5.
Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål.  

2.6.
Klienten anerkender, at DIGURA kun som udgangspunkt søger kompensation i pengepligtig ydelse. Dog kan andet nås som mål, hvis DIGURA anser det for usandsynligt at opnå et bedre udfald.

2.7.
Klienten anderkender, at kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og udlejer i den samme sag.

2.8.
Efter klienten har underskrevet overdragelsesformular og fuldmagt, må klienten ikke lade nogen anden part forfølge kravet eller overdrage kravet til nogen anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af overdragelsesformular og fuldmagt.

2.9.
Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra udlejer efter at have indgået aftale med DIGURA, skal klienten underrette DIGURA med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for kravet og giver DIGURA ret til dets gebyr, hvis DIGURA har modtaget en underskrevet fuldmagt. 

2.10.
For at undgå tvivl i tilfælde hvor der bruges ”kompensation”, indeholder kompensationen ikke betalinger for advokatsalærer, udgifter til juridisk rådgivning, renter, udover det faste gebyr til huslejenævnet, som alle skal betale. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

2.11.
Som fastslået ovenfor, vil DIGURA til enhver tid, når en sag forelægges et nævn, være berettiget til at kræve denne udgift pålagt klienten. Vi har fastsat denne udgift til en fast pris på DKK 300.

2.12.
Efter at have underskrevet fuldmagten, er klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med udlejer, og alle henvendelser fra udlejer eller dennes repræsentant skal herefter henvises og videresendes direkte til DIGURA. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Artikel 3: Beskrivelse af DIGURAs services

3.1.
DIGURA kræver klientens krav om kompensation fra udlejer på baggrund af lejeloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende lejerettigheder.

3.2.
For succesfuld forfølgelse af kravet og kompensation, skal DIGURA bruge klientens oplysninger, som han/hun kan sende til DIGURA via onlineformularen eller e-mail. Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål.

3.3.
Ved klientens accept af DIGURAs tilbudte kompensationsservice, forbereder DIGURA en indsigelse og sender denne til udlejer og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne kompensationsservice vil DIGURA, hvis kompensation bliver udbetalt, opkræve sit kompensationsgebyr (se prisside).

3.4.
Hvis udlejer undlader at betale kompensation inden for rimelig tid efter meddelelse fra DIGURA, og forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed, kan DIGURA indlede sagen ved husleje- eller beboerklagenævn. Bemærk gebyret der bliver pålagt, jf. punkt 2.11.

3.5.
I tilfælde af at en juridisk repræsentant bliver inddraget i sagen, har DIGURA lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som klienten har oplyst DIGURA.

3.6.
Hvis den juridiske repræsentant konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil klienten blive underrettet, og DIGURA vil ikke foretage sig yderligere.

3.7.
Klienten accepterer, at det udelukkende er DIGURAs beslutning at indgå et tilbud forlig, da klienten har overdraget sagen til DIGURA. DIGURA handler på klientens vegne i henhold til fuldmagten og klienten giver DIGURA bemyndigelse til at acceptere og afvise ethvert tilbud om forlig, baseret på DIGURAs erfaringer.

3.8.
Klienten er indforstået med, at DIGURA som udgangspunkt ikke fører sager ved boligretten eller bærer omkostningerne hertil. DIGURA foretager dog en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om der udsigter til, at sagen kan vindes ved boligretten, hvorefter DIGURA i de fleste tilfælde vil afholde udgifterne.

Artikel 4: Gebyrer og udbetalinger

4.1.
DIGURA yder kompensationsservice som en gratis service (udover situation som følger af artikel 2.11.), medmindre DIUGRA med succes inddriver kompensation. Hvis DIGURA inddriver kompensation, overføres kompensationen direkte til klienten. DIGURA vil via faktura indkræve kompensationsgebyret direkte fra klienten i henhold til gældende prisliste.

4.2.
I sager vedrørende huslejenedsættelse opnår DIGURA krav på servicegebyr fra klienten, såfremt klienten som følge af DIGURAs kompensationsservice opnår en besparelse. Servicegebyret andrager 20% inkl. moms af kundens besparelse som ophørt nedenfor:

  • Kundens samlede besparelse for en 6-måneders periode, såfremt kundens husleje nedsættes med fremadrettet kraft.

Artikel 5: Databeskyttelse

5.1.
DIGURA vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. DIGURA må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se erklæring her)

5.2.
Klienten giver DIGURA personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. DIGURA overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

i) ​hvis klienten har givet samtykke hertil;

ii) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten

iv) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;

v) hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 6: Data og information fra klienten

6.1.
Efter anmodning fra DIGURA skal klienten til DIGURA levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. klienten garanterer, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt.

6.2.
Klienten er indforstået med at DIGURA holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

6.3.
I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder DIGURA sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis aftalen opsiges i henhold til denne artikel, vil klienten miste sin ret til kompensation af enhver slags.

Artikel 7: Fortrydelsesret

7.1.
Hvis du er forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

7.2.
Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev eller e-mail) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at udlejer har accepteret dit erstatningskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

DIGURA
Fibigerstræde 11
9000 Aalborg
Danmark
eller
e-mail: kontakt@digura.dk

Artikel 8: Lovvalg og værneting

8.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

8.2.  
Uenigheder der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos DIGURA, som ikke kan løses i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Aalborg Byret som værneting.

Artikel 9: Uddannelsesmæssig baggrund

9.1.
En person i ledelsen i DIGURA har en bachelorgrad i erhvervsjura fra Aalborg Universitet, mens den anden person i ledelsen studerer jura på den sidste del af bacheloruddannelsen på Aarhus Universitet.

9.2.
Der henvises i øvrigt til afsnittet ”om os” for yderligere informationer, herunder lejeretlige erfaringer og udgivelser.

Artikel 10: Ansvar & garanti (herunder ansvarsforsikring)

10.1.
Klienten har til enhver tid ret til at bruge materiale, formulering og andet fra DIGURA i sin oprindelige form, så længe det har tilknytning (enten direkte eller indirekte) til tjenesten leveret af DIGURA. Klienten har ansvaret for denne brug og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra DIGURA.

10.2.
DIGURA har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark. Vores ansvar omfatter dog ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Vores ansvar er begrænset til 2.500.000 kroner pr. aftale.

10.3.
DIGURA yder ingen garanti for ydelserne.

10.4.
Ovenstående har lovhjemmel i ”lov om juridisk rådgivning”, jf. denne lovs § 2, stk. 3.

10.5.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation, DIGURA måtte ifalde kan beløbsmæssigt ikke overstige det for DIGURAs vedkommende honorar, eller betaling, der imellem DIGURA og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde DIGURA, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

Artikel 11: Klagemuligheder

11.1.
Hvis du ønsker at reklamere over mangler ved de af DIGURA udførte ydelser, kan reklamationen rettes til kontakt@digura.dk

11.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

11.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse info@digura.dk

Artikel 12: Afsluttende bestemmelser

12.1.
DIGURA har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ effekt for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

12.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

12.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan DIGURA overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for DIGURA og fra DIGURA til tredjeparter.

Seneste opdateret: den 9. oktober 2018

Luk menu