Forretningsbetingelser

Hvad gælder egentlig? Vi har forsøgt at give en oversættelse af vores betingelser, så du rent faktisk har mulighed for at forstå vores ydelse og hvad vi stiller af krav til dig.

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved DIGURA. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem DIGURA og klienten. De almindelige forretningsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig, særskilt aftale.

Artikel 1: Definitioner

1.1.   ”Aftalen”
En aftale mellem Klienten og DIGURA, som er indgået efter Klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses for værende indgået, når Klienten har underskrevet fuldmagt.

1.2. ”DIGURA”
Hjemmesiden DIGURA.dk ejes og drives af DIGURA ApS (herefter benævnt DIGURA).

Virksomhedens oplysninger:
DIGURA ApS – CVR: 39559943 med dets registrerede kontor på C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg, Danmark.

1.3. ”Klienter”
Ved klienter forstås person(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser.

1.4.”Fuldmagt”
Dokumentet, som kunden underskriver med vilkår og betingelser samt tilhørende prisliste, som giver DIGURA tilladelse til at varetage klientenslejeretlige interesser.

1.5. ”Kompensation”
Ved kompensation forstås den totale besparelse som klienten opnår gennem DIGURAs service efter at klienten har accepteret disse vilkår og betingelser. For at undgå tvivl omfatter kompensation ikke nogen betaling eller refusion af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, hvilke beløb tilhører DIGURA ApS.

1.6.”Kompensationsservice”
DIGURAs forfølgelse af et krav, herunder om nødvendigt via sagens indbringelse for Huslejenævnet eller videre.

1.7.”Ansvarsforsikring”
DIGURA ApS har professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

1.8.”Prisliste”
Prislisten angiver det servicegebyr, som DIGURA har ret til at fratrække kompensationsbeløbet. Det er den ved aftaleindgåelsen vedhæftet prisliste, som er gældende. 

Artikel 2: Aftalen

2.1.
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser ved underskrift af fuldmagt, indgår DIGURA og klienten aftale om DIGURAs indtræden i sagen på vegne af Klienten og DIGURAs krav på servicegebyr.

Hvad betyder det egentlig?

Punktet betyder blot, at når kontrakten er underskrevet, vil vi overtage sagen for dig og tage os af alt med din udlejer. Hvis vi opnår et positivt resultat (hvilket vi gør i 96% af alle sager), så vil vi være berettiget til vores servicegebyr. Ellers koster det dig intet.

2.2.
DIGURA vil varetage klientens lejeretlige interesse(r) med udgangspunkt i den/de problemstillinger, som Klienten har oplyst ved sin indgivelse af sag.

2.3.
DIGURA handler på vegne af Klienten overfor Klientens udlejer og er berettiget til at indbringe sagen for Huslejenævnet for at forfølge kravet.

Hvad betyder det egentlig?

Hvis vi nu ikke kan blive enige med udlejer eller hvis udlejer ikke svarer, har vi mulighed for at gå videre til Huslejenævnet med sagen, så kravet ikke skal opgives. Vi betaler omkostningerne forbundet med det.

2.4.
Ved aftaleindgåelse med DIGURA bekræfter Klienten, at denne er bemyndiget til at indgå aftalen. For en god ordens skyld bemærkes det, at DIGURA alene kan føre sagen på vegne af den/de lejer(e) som er angivet i lejeaftalen.

2.5.
Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål. 

Hvad betyder det egentlig?

Det er vigtigt, at vi har fået alle relevante oplysninger i sagen, og der ikke er tilbageholdt information, så sagen bliver ført på bedst tænkelige vilkår. 

2.6.
Klienten anderkender, at kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og udlejer i den samme sag

Hvad betyder det egentlig?

Vi kan ikke gå i gang med at sagen, før vi er sikre på, at der ikke er andre, der også har kravet. Hvis du har startet sagen op et andet sted eller vil flytte sagen fra et sted, så kan vi sagtens overtage kravet. Kontakt gerne din rådgiver for at få hjælp til det, så det sker korrekt.

2.7.
Såfremt Klienten overdrager kravet til en anden part, vil Klienten være forpligtet til at betale salær til DIGURA svarende til det servicegebyr, som DIGURA ellers ville være berettiget til at modtage for en tilsvarende sag, såfremt den manglende overholdelse af punkt 2.8. måtte føre til, at DIGURA ikke længere kan føre Klientens sag.

Hvad betyder det egentlig?

Hvis vi påbegynder sagsbehandling af din sag, og du efterfølgende overdrager sagen til en anden lejerrepræsentant, vil du være forpligtet til at betale et tilsvarende servicegebyr, som vi ellers ville være berettiget til, hvis vi førte din sag.

2.8.
Hvis Klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra udlejer efter at have indgået aftale med DIGURA, skal klienten underrette DIGURA med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for kravet og giver DIGURA ret til dets servicegebyr, hvis DIGURA har modtaget en underskrevet fuldmagt.

2.9.
Klienten er ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til sin udlejer med henblik på at kræve eller modtage kompensation for samme forhold. Efter at have underskrevet fuldmagten, er klienten forpligtet til at henvise og/eller videresende udlejers henvendelser direkte til DIGURA. Klienten må derimod godt rette henvendelse med sin udlejer vedrørende øvrige forhold

Hvad betyder det egentlig?

Du må meget gerne tage dialog og snakke med din udlejer, hvis du har problemer med andre ting i lejemålet eller hvis du blot har spørgsmål. Det eneste vi ønsker er, at dialogen omkring problemstillingen, som du har ladet os føre, er noget vi står for. Vi står nemlig 100% ved vores rådgivning, så det kræver også, at vi har styr på hele forløbet og hvordan det skal føres.

2.10.
Såfremt Klienten er ansvarlig for sagens afslutning uden forligsaftale eller ved Huslejenævnets afgørelse, eksempelvis ved at Klienten trækker sagen tilbage efter sagsbehandling er påbegyndt, er DIGURA berettiget til at kræve et fast beløb på 2.000,00 DKK. Klienten vil tillige være forpligtet til at afholde enhver udgift, som kan henføres til misligholdelsen, herunder administrationsgebyr til Huslejenævnet.

Hvad betyder det egentlig?

Når vi fører en sag, så bruger vi lang tid på at forberede sagen, og vi dedikerer en del ressourcer til sagen, og derfor vil vi selvfølgelig gerne have betaling for vores arbejde. Hvis vi har påbegyndt sagen, vil vi derfor kræve 2.000 DKK ved nedlæggelse af sagen. 

Artikel 3: Beskrivelse af DIGURAs service

3.1.
DIGURA kræver klientens krav om kompensation fra udlejer på baggrund af lejeloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende lejerettigheder.

3.2.
Ved klientens accept af DIGURAs tilbudte kompensationsservice, forbereder DIGURA en indsigelse og sender denne til udlejer og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne kompensationsservice vil DIGURA, hvis kompensation bliver udbetalt, opkræve sit kompensationsgebyr i henhold til prislisten, jf. pkt. 4.2.

3.3.
Hvis der ikke kan opnås enighed og forligsaftale med udlejer, vil DIGURA indlede sagen ved Husleje- eller beboerklagenævn.

3.4.
Hvis sagen skal videregives til tredjepart i form af eksempelvis en advokat (f.eks. i tilfælde af at sagen skal indbringes for Boligretten), har DIGURA ret til at videregive sagsdokumenter, oplysninger og andre informationer på sagen.

Hvad betyder det egentlig?

Ligesom andre juridiske virksomheder og lejerforeninger, har vi en kompetenceafgræsning til at føre sagen videre til Boligretten. Det er dog heldigvis kun 4% af alle sager, der går videre til Boligretten, så det er sjældent at dette punkt kommer i spil. Hvis det er tilfældet, vil vi om nødvendigt og med tilladelse overgive sagen til en advokat, som vi samarbejder fast med og som kan lave en fordelagtig pris på sagen.

3.5.
Klienten er indforstået med, at DIGURA som udgangspunkt ikke fører sager ved Boligretten eller bærer omkostningerne hertil. DIGURA foretager dog en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om der udsigter til, at sagen kan vindes ved Boligretten, hvorefter DIGURA i de fleste tilfælde vil afholde udgifterne.

Artikel 4: Gebyrer, udbetalinger og prisliste

4.1.
DIGURA yder kompensationsservice som en gratis service, medmindre DIGURA med succes inddriver kompensation. Hvis DIGURA inddriver kompensation, overføres kompensationsbeløbet direkte til klienten. DIGURA vil via faktura indkræve servicegebyr direkte fra klienten i henhold til gældende prisliste, jf. pkt. 4.5.

4.2.
Hvis DIGURA ApS med succes inddriver kompensation til Klienten, og Klienten modtager kompensation, har DIGURA ret til et Servicegebyr i henhold til gældende prisliste, jf. pkt. 4.5.

4.3.
I sager vedrørende huslejenedsættelse opnår DIGURA krav på servicegebyr fra klienten, såfremt klienten som følge af DIGURAs kompensationsservice opnår en besparelse. Besparelsen opgøres således:
• Klientens samlede tilbagesøgningskrav mod udlejer, såfremt kundens husleje nedsættes med tilbagevirkende kraft.
• Klientens samlede besparelse for en 6-måneders periode, såfremt kundens husleje nedsættes med fremadrettet kraft.

Servicegebyret fastsættes efter prislisten, jf. pkt. 4.5.

4.4.
Det er samtidig fastsat, at det samlede beløb for DIGURAs servicegebyr aldrig kan overstige 25% af kompensationsbeløbet, samt at DIGURA ikke modtager betaling, hvis Klienten ikke opnås nogen kompensation.

4.5.
Gældende prisliste:

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 10.000 DKK eller mindre, vil Klienten betale et Servicegebyr på 2.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 10.001-20.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 4.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 20.001-30.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 6.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 30.001-50.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 8.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 50.001-60.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 10.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 60.001-70.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 12.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 70.001 DKK eller et højere beløb, vil Klienten betale et Servicegebyr på 15.000 DKK, inklusiv gældende moms.

4.6.
Såfremt sagen indbringes for husleje- eller beboerklagenævnet, vil DIGURA kræve en yderligere betaling på 315,00 DKK (huslejenævnsgebyr for 2021) eller 147,00 DKK (beboerklagenævnsgebyr for 2021) til dækning af sagens omkostninger.

4.7.
Såfremt sagen indbringes for Fogedretten, vil DIGURA kræve en yderligere fast betaling på 1.500,00 DKK til dækning af sagens omkostninger. Klienten skal altid give sit udtrykkelige samtykke på sagens videre behandling, før DIGURA går videre med sagen til Fogedretten. DIGURA modtager ikke betaling, hvis Klienten ikke opnår en besparelse. Beløbet kan aldrig overstige Klientens kompensationsbeløb.

4.8.
Såfremt sagen indbringes for Boligretten, vil DIGURA kræve en yderligere betaling på 2.500,00 DKK til dækning af sagens omkostninger. Klienten skal altid give sit udtrykkelige samtykke på sagens videre behandling, før DIGURA går videre med sagen til Boligretten. DIGURA modtager ikke betaling, hvis Klienten ikke opnår en besparelse. Beløbet kan aldrig overstige Klientens kompensationsbeløb.

Alle priser er inkl. moms

Artikel 5: Betingelser for ”medlemsklub”

5.1. “Medlemsklub”
Ved “Medlemsklub” forstås det produkt, som Klienten får adgang til ved betaling af abonnementsvilkår. 

5.2. Indledende
Følgende vilkår gælder for dig som medlem, når du bliver en del af medlemsklubben ved DIGURA ApS. Som medlem har du adgang til de fordelene under de til enhver tid gældende medlemsvilkår, som følger af disse forretningsbetingelser. Indhold, pris og fordel vil fremgå via DIGURA ApS’ hjemmeside.

5.3. Adgang til medlemsklubben
For at kunne blive medlem ved DIGURA skal du gennemføre et køb via vores hjemmeside, hvortil du vil få adgang til en autoriseret konto på platformen. For at kunne få adgang til et køb ved DIGURA ApS skal du oplyse følgende oplysninger: Gyldig betalingskort, fulde navn, e-mailadresse samt andre nødvendige oplysninger.

Du skal ligeledes opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være mindst 18 år
 • Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering
 • At alle oplyste informationer om dig er sandfærdige og korrekte.
 • Du skal acceptere, at DIGURA ApS ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtræder af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar.
 • Du skal registrere og opdatere dine oplysninger, hvis de ændres i løbet af aftaleperioden.
 • Du må ikke lade andre anvende dit medlemskab.

5.4. Medlemsklubbens indhold
DIGURA ApS udbyder følgende ydelser som en del af medlemskabet:

 • Adgang til juridisk hotline via telefon eller mail 
 • Gennemgang af dit lejeforhold, herunder lejekontrakt og husleje
 • Rabatter på juridisk sagsførelse, hvis overstående hotline ikke er nok

Medlemmet har ubegrænset adgang til DIGURA ApS’ juridiske hotline, hvorigennem medlemmet kan modtage telefonisk juridisk vejledning om sit lejeforhold og gældende lov. Medlemmet accepterer, at hver henvendelse er begrænset til 20 minutters juridisk vejledning.

Medlemmet accepterer, at vejledning, der ydes gennem DIGURAs juridiske hotline, ikke udgør juridisk rådgivning og ikke kan sidestilles med juridisk rådgivning. Medlemmet accepterer, at DIGURAs juridiske hotline ikke er omfattet eller beskyttet af DIGURAs rådgiveransvarsforsikring.

Hvad betyder det egentlig?

Vi har tre medlemspakker i vores medlemsklub i prisklasser fra 79 kr/md til 249 kr/md. Den billigste pakke er vores hjælp-til-selvhjælp, hvor du selv handler på baggrund af sparring med os. I mellempakken får du din egen rådgiver og hjælp til div. skrivelser, mens vi i premiumpakken tilbyder at føre sagen for dig og overtale al dialog med din udlejer. Læs mere om vores tre medlemspakker her

5.5. Abonnentens køb af juridisk repræsentation
Som medlem har du mulighed for at købe juridisk repræsentation med rabat. Rabatten afhænger af din medlemstype. DIGURA forbeholder sig retten til at ændre rabatterne, dog altid med et varsel på minimum 30 dage.

Hvad betyder det egentlig?

Hvis vi decideret skal overtage sagen for dig og stå for dialogen med udlejer, så vil medlemsskabet ikke være dækkende, og derfor vil vi overtage sagen. Der vil ofte være 20% rabat på den endelige slutregning.

5.6. Betaling, tilbagebetalinger, bindinger, prøveperiode og abonnements- og prisændringer
For at få adgang til de betalte funktioner i medlemsklubben, der er tilgængelige fra en autoriseret konto, skal abonnenten give DIGURA et gyldigt betalingskort til betaling af medlemsgebyret som beskrevet af DIGURA på hjemmesiden. Alle priser er inklusive skatter, afgifter, moms eller andre gebyrer, som abonnenten er forpligtet til at betale.

Medlemskabet betales forud. Betaling opkræves via Medlemmets betalingskort, som er angivet ved registrering af medlemskabet. Medlemmets vil herefter blive opkrævet månedligt for hver efterfølgende måned. Medlemmet, der bliver annulleret af Medlemmet før fornyelsesdatoen, vil ikke blive opkrævet betaling. DIGURA fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, der indgår i medlemmets autoriserede konto, indtil medlemmet opsiger medlemskabet. Månedlige abonnementer har en bindingsperiode på de første 6 måneder. Du er forpligtet af disse medlemsvilkår i hele bindingsperioden.

Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Annullering af medlemskabet debiteres ikke, og medlemmer annulleret inden udgangen af deres nuværende faktureringscyklus vil ikke blive opkrævet igen i den følgende cyklus.

Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. DIGURA ApS meddeler medlemmet om prisændringer enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af medlemmet. For medlemskab med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Hvad betyder det egentlig?

Grunden til at der er en bindingsperiode på 6 måneder skyldes, at vi ikke kan levere kvalitetsarbejde for et lavt beløb, hvis folk melder sig ud kort efter indmeldelse. Derfor er vi nødt til at have en bindingsperiode på 6 måneder, så vi kan afsætte de nødvendige ressourcer til at hjælpe dig med din sag. Vi håber, du har en forståelse for det. 

5.7. Minimumspris henover 6 måneder for medlemsklubben

 • Minimumspris henover 6 måneder for Home (“Home”), 474,00 kroner inkl. Moms
 • Minimumspris henover 6 måneder for Home Tryg (“Home Secure”), 894,00 kroner inkl. Moms
 • Minimumspris henover 6 måneder for Home TrygPlus (“Home SecurePlus”), 1.494,00 kroner inkl. Moms

5.8. Annullation og opsigelse
Medlemmet kan til enhver tid annullere et abonnement med løbende måned + 1 måneds opsigelse (når bindingsperioden på 6 måneder er gået).

DIGURA forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af medlemskabet til et medlem uden varsel, såfremt medlemmets handlinger og brug af vores tjeneste udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis du har et månedligt medlemskab, er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af bindingsperioden, selvom DIGURA opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Medlemmet anerkender, at DIGURA har ret til at inddrive gæld på anden vis.

5.9. Fortrydelsesret
Den almindelige fortrydelsesret bortfalder, så snart Medlemmet har modtaget vejledning, rådgivning eller anden ydelse eller service igennem Medlemskabet.

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1.
DIGURA vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, det er indhentet til. DIGURA må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se erklæring her)

6.2.
Klienten giver DIGURA personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. DIGURA overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

 1. hvis klienten har givet samtykke hertil;
 2. hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;
 3. hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten
 4. hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;
 5. hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;
 6. hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 7: Ansvar og forpligtelser for Klienten

7.1.
Efter anmodning fra DIGURA skal klienten til DIGURA levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. klienten garanterer, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt.

7.2.
Klienten er indforstået med at DIGURA holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.​

7.3.
I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder DIGURA sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis aftalen opsiges i henhold til denne artikel, vil klienten miste sin ret til kompensation af enhver slags, ligesom DIGURA vil være berettiget til at fremsende en faktura for DIGURAs forgæves arbejde på sagen på 2.000,00 kr.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1.
Hvis du er forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

8.2.
Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev eller e-mail) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at udlejer har accepteret dit kompensationskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

DIGURA
Tankedraget 7, 4. 
9000 Aalborg
Danmark

eller

e-mail: kontakt@digura.dk

8.3.
Såfremt der sker fortrydelse inden 14 dage fra aftalens indgåelse af DIGURAs ydelse, og forinden at DIGURA har opnået en kompensation, vil DIGURA acceptere en sådan fortrydelse. DIGURA vil dog være berettiget til at modtage et servicegebyr for det indtil på fortrydelsestidspunktet udførte arbejde til en timepris på 500,00 kr. inkl. moms, jf. forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1.

Artikel 9: Lovvalg og værneting

9.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

9.2.
Uenigheder, der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos DIGURA, som ikke kan løses i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Aalborg Byret som værneting.

Artikel 10: Uddannelsesmæssig baggrund

10.1.
DIGURAs ledelse består af personer med bachelorgrad i henholdsvis erhvervsjura og almen jura.

10.2.
Der henvises i øvrigt til afsnittet ”om os” for yderligere informationer, herunder lejeretlige erfaringer og udgivelser.

Artikel 11: Ansvar & garanti (herunder ansvarsforsikring)

11.1.
Klienten har til enhver tid ret til at bruge materiale, formulering og andet fra DIGURA i sin oprindelige form, så længe det har tilknytning (enten direkte eller indirekte) til tjenesten leveret af DIGURA. Klienten har ansvaret for denne brug og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra DIGURA.

11.2.
DIGURA har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

11.3.
DIGURA yder ingen garanti for ydelserne, men forpligter sig til at yde den bedste service.

11.4.
Ovenstående har lovhjemmel i ”lov om juridisk rådgivning”, jf. denne lovs § 2, stk. 3.

11.5.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation, DIGURA måtte ifaldes, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for DIGURAs vedkommende servicegebyr, eller betaling, der imellem DIGURA og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde DIGURA, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

Artikel 12: Klagemuligheder

12.1.
Hvis du ønsker at reklamere over mangler ved de af DIGURA udførte ydelser, kan reklamationen rettes til kontakt@digura.dk

12.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

12.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse info@digura.dk

Artikel 13: Afsluttende bestemmelser

13.1.
DIGURA har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ og tilbagevirkende effekt for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

13.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

13.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan DIGURA overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for DIGURA og fra DIGURA til tredjeparter.

Seneste opdateret: 6. juli 2020