DIGURA Home

Medlemsbetingelser

Nedenstående vilkår og betingelser gælder, når du køber et medlemskab hos DIGURA. 

1. Medlemskab hos DIGURA - "DIGURA Home"

1.1.
En Klient kan tilslutte sig Medlemskab hos DIGURAs ved at købe et DIGURA Home medlemskab.

Følgende vilkår gælder for dig som medlem, når du bliver en del af medlemsklubben ved DIGURA ApS. Som medlem har du adgang til fordelene under de til enhver tid gældende medlemsvilkår, som følger af disse forretningsbetingelser. Indhold, pris og fordel vil fremgå via DIGURA ApS’ hjemmeside

2. Adgang til medlemsklubben

2.1.
For at kunne blive medlem ved DIGURA skal du gennemføre et køb via vores hjemmeside, hvortil du vil få adgang til en autoriseret konto på platformen. For at kunne få adgang til et køb ved DIGURA ApS skal du oplyse følgende oplysninger: Gyldig betalingskort, fulde navn, e-mailadresse samt andre nødvendige oplysninger.

2.2.
Du skal ligeledes opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være mindst 18 år
  • Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering
  • At alle oplyste informationer om dig er sandfærdige og korrekte.
  • Du skal acceptere, at DIGURA ApS ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtræder af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar.
  • Du skal registrere og opdatere dine oplysninger, hvis de ændres i løbet af aftaleperioden.
  • Du må ikke lade andre anvende dit medlemskab.

3. Medlemsklubbens indhold

3.1.
DIGURA ApS udbyder følgende ydelser som en del af medlemskabet:

  • Adgang til juridisk rådgivning og vejledning om lejeretlige forhold via telefon eller mail.
  • Medlemskabet er gyldigt for én lejemålsadresse, herunder som registreret af medlemmet

4. Betaling, binding, prøveperiode og abonnements- og prisændringer

4.1.
For at få adgang til de betalte funktioner i medlemsklubben, der er tilgængelige fra en autoriseret konto, skal abonnenten give DIGURA et gyldigt betalingskort til betaling af medlemsgebyret som beskrevet af DIGURA på hjemmesiden. Alle priser er inklusive skatter, afgifter, moms eller andre gebyrer, som abonnenten er forpligtet til at betale.

4.2.
Medlemskabet betales forud. Betaling opkræves via Medlemmets betalingskort, som er angivet ved registrering af medlemskabet. Medlemmets vil herefter blive opkrævet månedligt for hver efterfølgende måned. Medlemmet, der bliver annulleret af Medlemmet før fornyelsesdatoen, vil ikke blive opkrævet betaling. DIGURA fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, der indgår i medlemmets autoriserede konto, indtil medlemmet opsiger medlemskabet. Månedlige abonnementer har en bindingsperiode på de første 6 måneder. Du er forpligtet af disse medlemsvilkår i hele bindingsperioden.

4.3.
Alle betalinger er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

4.4.
Annullering af medlemskabet debiteres ikke, og medlemmer annulleret inden udgangen af deres nuværende faktureringscyklus vil ikke blive opkrævet igen i den følgende cyklus.

4.5.
Alle priser kan ændres ved varsel på 30 dage. DIGURA ApS meddeler medlemmet om prisændringer enten via e-mail, som en meddelelse i platformen eller på anden vis, som anses for hensigtsmæssig af medlemmet. For medlemskab med bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under bindingsperioden, hvis vores omkostninger ved at gøre abonnementstjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

4.6.
Såfremt Medlemmet har misligholdt én abonnementsbetaling, kan DIGURA stille krav om, at det pågældende Medlem skal betale for en periode på 6 måneder, ellers kan Medlemmet straks ophæves.

5. Minimumspris (6 måneders medlemskab)

5.1. Mindsteprisen for et medlemskab på 6 måneder er som følgende:

Minimumspris hen over 6 måneder for Home (“Home”), 474,00 kroner + 199,00 kroner i oprettelsesgebyr, i alt 673,00 kroner (inkl. moms).

Minimumspris hen over 6 måneder for Home Sikkerhed (“Home Sikkerhed “), 894,00 kroner + 199,00 kroner i oprettelsesgebyr, i alt 1.093,00 kr. (inkl. moms).

Minimumspris hen over 6 måneder for Home Sikkerhed+ (“Home Sikkerhed+“), 1.494,00 kroner + 199,00 kr. i oprettelsesgebyr, i alt 1.693,00 kr. (inkl. moms).

6. Annullation og opsigelse

6.1.
Medlemmet kan til enhver tid opsige et abonnement med løbende måned + 1 måneds opsigelse (når bindingsperioden på 6 måneder er gået). Opsigelse skal ske skriftligt pr. brev til DIGURAs hovedadresse, pr. e-mail til [email protected] eller [email protected] for at opsigelsen er gyldig. 

6.2.
DIGURA forbeholder sig retten til at suspendere og afbryde leveringen af medlemskabet til et medlem uden varsel, såfremt medlemmets handlinger og brug af vores tjeneste udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

6.3.
Hvis du har et månedligt medlemskab, er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af bindingsperioden, selvom DIGURA opsiger dit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår. Medlemmet anerkender, at DIGURA har ret til at inddrive gæld på anden vis.

6.4.
Hver gang der betales medlemskab efter bindingsperioden, binder Medlemmer sig for den periode, som betalingen dækker.

7. Databeskyttelse

7.1.
DIGURA vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. DIGURA må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se erklæring her)

7.2.
Klienten giver DIGURA personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. DIGURA overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

1) hvis klienten har givet samtykke hertil;
2) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;
3) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten
4) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;
5) hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;
6) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

8. Ansvar og forpligtelser for Klienten

8.1.
Efter anmodning fra DIGURA skal klienten til DIGURA levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. klienten garanterer, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt.

8.2.
Klienten er indforstået med at DIGURA holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

8.3.
I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder DIGURA sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. 

9. Fortrydelsesret

9.1.
Hvis du er forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

9.2.
Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev eller e-mail) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis du har modtaget vejledning, rådgivning eller anden ydelse eller service gennem Medlemskabet. Fortrydelsen skal sendes til:

DIGURA ApS
Tankedraget 7, 4.
9000 Aalborg
Danmark

eller

e-mail: [email protected]

10. Lovvalg og værneting

10.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

10.2.
Uenigheder, der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos DIGURA, som ikke kan løses i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Aalborg Byret som værneting.

11. Udannelsesmæssig baggrund

11.1.
DIGURAs ledelse består af jurister, samt jurister under advokatuddannelse.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSFORBEHOLD

12.1.
DIGURA ApS er en juridisk rådgivningsvirksomhed, der tilbyder rådgivning og vejledning om lejeloven. Vi bestræber os på at levere præcise oplysninger, men vi kan ikke garantere fuldstændighed eller egnethed til dit behov – Vores rådgivning er baseret på de oplysninger, du fremsender. Ved at anvende vores rådgivning accepterer du, at DIGURA ApS og dets medarbejdere ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle retsvirkninger, tab, skader, erstatningskrav, strafansvar eller andre konsekvenser, der måtte opstå som følge af din brug af vores rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for nogen form for tab eller skade, herunder direkte, indirekte, tilfældige, strafbare eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din anvendelse af vores rådgivning. Du er selv ansvarlig for at søge juridisk rådgivning, hvis du har behov for yderligere bistand ud over det, DIGURA tilbyder, herunder eksempelvis ved civile retssager og lignende retslige skridt (men ikke begrænset hertil).

13. ANSVAR OG GARANTI

13.1.
Klienten har til enhver tid ret til at bruge materiale, formulering og andet fra DIGURA i sin oprindelige form, så længe det har tilknytning (enten direkte eller indirekte) til tjenesten leveret af DIGURA. Klienten har ansvaret for denne brug og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra DIGURA.

13.2.
DIGURA har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

13.3.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation, DIGURA måtte ifaldes, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for DIGURAs vedkommende Servicehonorar, eller betaling, der imellem DIGURA og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde DIGURA, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

14. Klagemuligheder

14.1.
Hvis du ønsker at reklamere over mangler ved de af DIGURA udførte ydelser, kan reklamationen rettes til [email protected].

14.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

14.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse [email protected]

15. Afsluttende bemærkninger

15.1.
DIGURA har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ og tilbagevirkende effekt for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

15.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

15.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan DIGURA overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for DIGURA og fra DIGURA til tredjeparter.