No Cure, No Pay

Vilkår og betingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for køb af tjenesteydelser ved DIGURA. Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem DIGURA og klienten. De almindelige forretningsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig, særskilt aftale.

1. Definitioner

I disse vilkår og betingelser skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1. Aftalen
En ”aftale” mellem Klienten og DIGURA, som er indgået efter Klientens accept af disse vilkår og betingelser. Aftalen anses for værende indgået, når Klienten har underskrevet fuldmagt.

1.2. DIGURA
Hjemmesiden DIGURA.dk ejes og drives af DIGURA ApS (herefter benævnt DIGURA).

DIGURA ApS
Cvr-nr.: 39559943
Tankedraget 7, 4.
9000 Aalborg, Danmark.

1.3. Klienter
Ved ”klienter” forstås person(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser.

1.4. Fuldmagt
Et dokument, der bemyndiger DIGURA til at handle på vegne af klienten, samt varetage klientens lejeretlige interesser.

1.5. Kompensation
Ved kompensation forstås den totale besparelse som klienten opnår gennem DIGURAs service efter at klienten har accepteret disse vilkår og betingelser. Kompensation omfatter ikke nogen betaling eller tilbagebetaling af advokatsalærer, omkostninger til juridisk rådgivning, retsafgifter, inddrivelsesomkostninger, renter eller lignende, som er blevet betalt på forhånd af DIGURA, eller som er et resultat af DIGURAs kompensationsservice. Disse tilhører alene DIGURA.

1.6. Kompensationsservice
DIGURAs juridiske bestræbelser af et krav, herunder om nødvendigt via sagens indbringelse for Huslejenævnet, domstol eller lignende administrativt eller statsligt organ.

1.7. Ansvarsforsikring
DIGURA ApS har professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark (CVR-nr.: 37276251)

1.8. Prisliste
Prislisten angiver størrelsen af DIGURAs servicegebyr, såfremt DIGURA med succes opnår klienten en kompensation.

2. Aftalen

2.1.
Når klienten har accepteret disse vilkår og betingelser, indgår DIGURA og klienten aftale om DIGURAs indtræden i sagen på vegne af Klienten og DIGURAs krav på servicehonorar.

2.2.
DIGURA vil varetage klientens lejeretlige interesse(r) med udgangspunkt i den/de problemstillinger, som Klienten har oplyst ved sin indgivelse af sag.

2.3.
DIGURA handler på vegne af Klienten overfor Klientens udlejer og er berettiget til at indbringe sagen for Beboerklagenævnet eller Huslejenævnet for at forfølge kravet.

2.4.
Ved aftaleindgåelse med DIGURA bekræfter klienten, at denne er bemyndiget til at indgå aftalen på egne vegne, og hvis relevant, på vegne af øvrige lejere i lejeforholdet. For en god ordens skyld bemærkes det, at DIGURA alene kan føre sagen på vegne af den/de lejer(e) som er angivet i lejeaftalen.

2.5.
Klienten indestår for, at oplysningerne fremsendt til DIGURA er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører klientens eget lejemål.

2.6.
Klienten anderkender, at kravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem klienten og udlejer i den samme sag.

2.7.
Såfremt Klienten overdrager kravet til en anden part, vil Klienten være forpligtet til at betale et salær til DIGURA som fastsat efter pkt. 4. 

2.8.
Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra udlejer efter at have indgået aftale med DIGURA, skal klienten underrette DIGURA med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for kravet og giver DIGURA ret til dets servicegebyr.

2.9.
Klienten er ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til sin udlejer med henblik på at kræve eller modtage kompensation for samme forhold. Efter at have underskrevet fuldmagten, er klienten forpligtet til at henvise og/eller videresende udlejers henvendelser direkte til DIGURA. Klienten må derimod godt rette henvendelse med sin udlejer vedrørende øvrige forhold.

2.10.
Såfremt Klienten er ansvarlig for sagens afslutning uden forligsaftale eller ved Huslejenævnets afgørelse, eksempelvis ved at Klienten trækker sagen tilbage efter sagsbehandling er påbegyndt, er DIGURA berettiget til at kræve et fast beløb på 4.995,00 DKK (inkl. moms). Klienten vil tillige være forpligtet til at afholde enhver udgift, som kan henføres til misligholdelsen, herunder administrationsgebyr til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, afholdte sagsomkostninger eller retsafgifter og lignende omkostninger.

3. DIGURAs service

3.1.
DIGURA kræver klientens krav om kompensation fra udlejer på baggrund af lejeloven eller enhver anden lovgivning og gældende ret vedrørende lejerettigheder.

3.2.
Ved klientens accept af DIGURAs tilbudte kompensationsservice, forbereder DIGURA en indsigelse og sender denne til udlejer og håndterer derefter al efterfølgende korrespondance. For denne kompensationsservice vil DIGURA, hvis kompensation bliver udbetalt, opkræve sit Servicehonorar i henhold til prislisten

3.3.
Hvis der ikke kan opnås enighed og forligsaftale med udlejer, vil DIGURA indlede sagen ved husleje- eller beboerklagenævn, herunder forudsat at sagen kan forfølges med tilstrækkelig sikkerhed.

3.4.
I tilfælde af, at en juridisk repræsentant bliver inddraget i et sagsanlæg, vil Kunden give DIGURA lov til at tillade den juridiske repræsentant adgang til alle de data, som er oplyst til DIGURA, og tillade den juridiske repræsentant at overdrage oplysninger om sagen til DIGURA.

3.5.
Klienten er indforstået med, at DIGURA til enhver tid og løbende foretager en konkret vurdering i forhold til hvorvidt sagen skal indbringes for øvrige retsinstanser, herunder civilretten. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i sandsynligheden for, at sagen kan vindes i den civile ret, og om der er udsigter til at få pengene udbetalt fra udlejer.

4. DIGURAs servicehonorar

4.1.
DIGURA yder kompensationsservice som en gratis service, medmindre DIGURA med succes inddriver kompensation.

4.2.
Hvis DIGURA med succes inddriver kompensation til Klienten, har DIGURA ret til et Servicehonorar i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

4.3.
Administrationsgebyrer, retsafgifter og øvrige udgifter til retslige skridt, som DIGURA har betalt på vegne af Klienten i forbindelse med sagens behandling, vil blive opkrævet hos Klienten. DIGURA afholder udgifterne, såfremt sagen tabes, medmindre der er bevilget retshjælpsdækning eller fri proces. 

4.4.
Eventuelle tilkendte sagsomkostninger ved civilretten tilkommer DIGURA.

4.5.
Hvis Klienten modtager beløb fra udlejer, dennes administrator eller repræsentant skal Klienten straks orientere DIGURA herom. 

4.6.
I sager vedrørende huslejenedsættelse opnår DIGURA krav på servicehonorar fra klienten, såfremt klienten som følge af DIGURAs kompensationsservice opnår en besparelse. Besparelsen opgøres således:

  • Klientens samlede tilbagesøgningskrav mod udlejer, såfremt kundens husleje nedsættes med tilbagevirkende kraft.
  • Klientens samlede besparelse for en 6-måneders periode, såfremt kundens husleje nedsættes med fremadrettet kraft.

Servicehonoraret fastsættes efter prislisten.

4.7.
DIGURAs Servicehonorar kan aldrig overstige 30% af kompensationsbeløbet, og DIGURAs service er gratis, hvis Klienten ikke opnås nogen kompensation (No, Cure – No, Pay).

4.8.
Såfremt sagen indbringes for Civilretten, vil DIGURA kræve en yderligere betaling på 1.500,00 DKK til dækning af sagens omkostninger. Klienten skal altid give sit udtrykkelige samtykke på sagens videre behandling, før DIGURA går videre med sagen til Fogedretten eller Boligretten. DIGURA modtager ikke betaling, hvis Klienten ikke opnår en kompensation.

5. Databeskyttelse

5.1.
DIGURA vil kun bruge den personlige data leveret af klienten til det formål, dette er indhentet til. DIGURA må også indsamle personlige oplysninger til brug i statistisk, administration og kommunikation, IT og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autorisationssystemer, kundeservicesystemer, interne projekter og organisatoriske teamaktiviteter. Alle personlige oplysninger er indsamlet i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (se erklæring her)

5.2.
Klienten giver DIGURA personlige oplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning eller andre databeskyttelseslove, der måtte være gældende, med den udtrykkelige tilladelse til at behandle de givne personlige data og for anvendelsen heraf i forbindelse med aftalen. DIGURA overfører kun personoplysningerne til tredjepart under følgende betingelser:

1) hvis klienten har givet samtykke hertil;
2) hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål, for hvilken den personlige data var indhentet;
3) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling og opfyldelse af aftalen med klienten
4) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;
5) hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;
6) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

6. Ansvar og forpligtelser for Klienten

6.1.
Efter anmodning fra DIGURA skal klienten til DIGURA levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af aftalen. klienten garanterer, at al data og information er oplyst korrekt, komplet og sandt.

6.2.
Klienten er indforstået med at DIGURA holdes skadesløs i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til ukorrekt klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

6.3.
I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder DIGURA sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis aftalen opsiges i henhold til denne artikel, vil klienten miste sin ret til kompensation af enhver slags, ligesom DIGURA vil være berettiget til at fremsende en faktura for DIGURAs forgæves arbejde på sagen på 4.995,00 DKK (inkl. moms).

7. Fortrydelsesret

7.1.
Hvis du er forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

7.2.
Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev eller e-mail) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at udlejer har accepteret dit kompensationskrav, da vi i det pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

DIGURA ApS
Nålemagervej 1
9000 Aalborg
Danmark

eller

e-mail: [email protected]

7.3.
Såfremt der sker fortrydelse inden 14 dage fra aftalens indgåelse af DIGURAs ydelse, og forinden at DIGURA har opnået en kompensation, vil DIGURA accepterer en sådan fortrydelse. DIGURA vil dog være berettiget til at modtage et Servicehonorar for det indtil på fortrydelsestidspunktet udførte arbejde til en timepris på 500,00 kr. inkl. moms, jf. forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1.

8. Lovvalg og værneting

8.1.
Denne aftale reguleres efter dansk ret.

8.2.
Uenigheder, der udspringer af brugerens køb af tjenesteydelser hos DIGURA, som ikke kan løses i almindelighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de almindelige domstole med Aalborg Byret som værneting.

9. Udannelsesmæssig baggrund

9.1.
DIGURAs ledelse består af jurister, samt jurister under advokatuddannelse.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSFORBEHOLD

10.1.
DIGURA ApS er en juridisk rådgivningsvirksomhed. Vi tilbyder ikke No-cure-no-pay-rådgivning, medmindre det drejer sig om den specifikke tvist. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade som følge af din anvendelse af vores rådgivning. Du er ansvarlig for at søge yderligere juridisk bistand efter behov, hvis du ønsker yderligere end det der er inkluderet i DIGURAs ydelser.

11. Ansvar

11.1.
Klienten har til enhver tid ret til at bruge materiale, formulering og andet fra DIGURA i sin oprindelige form, så længe det har tilknytning (enten direkte eller indirekte) til tjenesten leveret af DIGURA. Klienten har ansvaret for denne brug og de eventuelle konsekvenser og retsfølger der vil være ved brugen af materiale, formulering og andet fra DIGURA.

11.2.
DIGURA har en professionel ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

11.3.
Ansvar, herunder efterkrav om erstatning, afslag eller kompensation, DIGURA måtte ifaldes, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for DIGURAs vedkommende Servicehonorar, eller betaling, der imellem DIGURA og klient forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde DIGURA, jf. de i dansk ret udviklede erstatningsretlige principper.

12. Klagemuligheder

12.1.
Hvis du ønsker at reklamere over mangler ved de af DIGURA udførte ydelser, kan reklamationen rettes til [email protected].

12.2.
Hvis du ønsker at klage over en tjenesteydelse, som er købt og dermed udført af Virksomheden, kan en klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

12.3.
Du kan også klage til EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal klienten angive Virksomhedens e-mailadresse [email protected]

13. Afsluttende bemærkninger

13.1.
DIGURA har ret til at ændre disse forretningsbetingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Dog vil ændringer, med en negativ og tilbagevirkende effekt for klienten, ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

13.2.
Skulle en bestemmelse af disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, eller umulig at håndhæve, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

13.3.
Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert krav kan DIGURA overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for DIGURA og fra DIGURA til tredjeparter.