Huslejestigning: Hvad er reglerne?

Huslejestigning: Hvad er reglerne?

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor

Udlejer kan, hvis særlige betingelser er opfyldt, kræve en huslejestigning. Dog ser vi ofte huslejestigninger, der er ulovlige. Hvis du er udsat for huslejestigning eller bare vil blive klogere på reglerne, bør du læse med her.

Regler for huslejestigning

Som udlejer er man underlagt en række regler, når man ønsker at hæve huslejen i et lejemål. Læs med her, hvor vi gennemgår de obligatoriske krav, der skal være opfyldt for at udlejer retligt kan hæve huslejen: 

1) Der er tale om hus eller husrum, der benyttes til beboelse

Lejeloven bestemmer, at lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse (såkaldte erhvervslejemål), ikke er omfattet af disse bestemmelser.

2) Stigningen skal være varslet tre måneder før huslejestigning bliver en realitet

En af de vigtigste regler for huslejestigning er, at der skal være givet skriftlig meddelelse om stigningen. Denne meddelelse skal indeholde en saglig forklaring om huslejestigningen samt lejers klagemuligheder. Hvis ikke dette er tilfældet, er huslejestigningen som udgangspunkt ugyldig, da den ikke overholder lejelovens regler. 

Lejer kan klage op til seks uger efter huslejestigningen er meddelt af udlejer. Såfremt udlejer ønsker at fastholde kravet om huslejestigningen, må denne anlægge sag ved huslejenævnet, der træffer afgørelse om huslejestigningens berettigelse. Indtil afgørelsen kan udlejer opretholde huslejestigningen, såfremt denne ikke overstiger 15 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

Bemærk: Hvis der sker forøgelse af ejendomsskatten, eller der pålægges ejendommen nye eller forøgede driftsafgifter til vand, el, wc etc., følger nogenlunde samme regler i lejeloven om husleje-stigning i forbindelse med dette. 

Der er dog en smule forskel. 

Blandt andet kan udlejer kræve lejen hævet med tilbagevirkende kraft, såfremt denne fremsætter lejeforhøjelseskravet senest 5 måneder efter, at udgiften blev pålagt ejendommen. Reglerne er som udgangspunkt ufravigelige, og kan således ikke fraviges til ugunst for lejer.

Ved indgåelse af en lejeaftale af et lejemål i en større ejendom til beboelse (minimum 7 lejemål) der er opført efter 31.12.1991, og tag-etager der først er anvendt til eller registreret som beboelse efter 01.09.2002, kan reglerne i lejeloven fraviges i lejekontraktens § 11 med de begrænsninger, der følger af aftalelovens § 36.

Læs også: Hvordan udregnes huslejen?

Er din husleje for høj? Få en gratis vurdering nu!

Indgiv dine oplysninger

Digitalt og nemt.

DIGURA tjekker din husleje

Det er gratis og risikofrit.

DIGURA kan føre sagen

Du slapper af - vi klarer det hele.

 

3) Lejer skal have boet i lejemålet i mindst to år, eller der skal være gået to år siden sidste huslejestigning

En undtagelse hertil er dog hvis lejer og udlejer har aftalt, at lejen følger Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Hvis dette er aftalt i lejekontraktens § 11, kan lejen således hæves årligt, såfremt udlejer blot giver lejer skriftlig meddelelse om lejeforhøjelsen.

Læs også: Betaler du for meget i husleje?

Der findes fem former for huslejestigning

Der kan ske huslejestigning i fem situationer. Der er dog en sjette situation: trappeleje. Dette kan dog ikke længere gyldigt aftales. Hvis det i en lejekontrakt fra før 1.7.2015 er aftalt, at lejen stiger ved trappeleje, er dette vilkår dog stadig gyldigt.

1) Det lejedes værdi

Hvis din husleje er fastsat efter reglerne om det lejedes værdi, kan din husleje hæves, hvis din husleje er væsentlig lavere end det lejedes værdi.

Men hvornår er huslejen så ”væsentlig lavere”?

Lejeloven bestemmer, at vurderingen af dette sker på baggrund af en sammenligning af det beløb, du betaler i leje med den leje, der betales i tilsvarende lejemål i pågældende boligområde under hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Forbedringer af lejemålet i forbindelse med renovering eller andet indgår ikke indgår i denne vurdering.

En god tommelfingerregel er, at hvis huslejen fraviger lejeniveauet i lignende lejemål med mindst 10-15%, vil huslejen sandsynligvis være væsentligt lavere end det lejedes værdi.

2) Udlejers driftsudgifter 

Efter reglerne om omkostningsbestemt husleje fastsættes huslejen på baggrund af udlejers driftsudgifter i forbindelse med udlejning af ejendommen.

Hvis lejemålet er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, kan udlejer således kræve huslejestigning, såfremt udlejers driftsudgifter stiger.

Hvis udlejers driftsudgifter forøges som følge af skatter eller afgifter til det offentlige, kan udlejer kræve huslejestigning fra det tidspunkt, udlejers driftsudgifter blev forøget. Udlejer skal dog senest meddele dette 5 måneder efter, at denne fik kendskab til forøgelsen. Endvidere skal denne meddelelse indeholde oplysning om driftsindtægter samt en beregning over lejeforhøjelsen.

3) Indeksregulering

Udlejer kan i lejekontraktens § 11 aftale, at lejen følger det danske nettoprisindeks. Hvis dette er aftalt, vil der ske en naturlig huslejestigning årligt. Denne huslejestigning behøver ikke at blive varslet, da den er varslet i lejekontrakten.

4) Aftale mellem udlejer og lejer 

I et lejeforhold kan lejer og udlejer indgå aftaler med hinanden. Det står jer således frit for at aftale, at huslejen skal være højere. Du er dog hverken tvunget eller bundet til at indgå en sådan aftale. Det er altså helt op til dig, hvorvidt du ønsker at acceptere en sådan aftale. Hvis udlejer prøver at få dig til at underskrive en sådan aftale, bør du ikke underskrive den, medmindre du selv synes, det er okay, at du betaler mere i husleje. 

Er din husleje for høj? Få en gratis vurdering nu!

Indgiv dine oplysninger

Digitalt og nemt.

DIGURA tjekker din husleje

Det er gratis og risikofrit.

DIGURA kan føre sagen

Du slapper af - vi klarer det hele.

5) Forbedringer i lejemålet 

Udlejer kan kræve huslejestigning, hvis udlejer har foretaget forbedringer af lejemålet, og disse forbedringer har medført en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Men hvordan ved du så, hvor meget det lejedes værdi er steget? Efter lejelovgivningen vurderes det lejedes værdi ved sammenligning af dit lejemål med tilsvarende lejemål under hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Hvis dit lejemål f.eks. bliver forbedret ved at få helt nyt badeværelse, ville den ultimative sammenligning være med et lejemål, der er i samme stand som dit, men også har et nyt badeværelse.

Hvis der til ejendommen er tilknyttet en forbedringskonto, skal udlejer anvende denne ved forbedringer af ejendommen. Udlejer kan således kun kræve huslejestigning, hvis beløbet til forbedringerne overstiger det til enhver tid indestående på forbedringskontoen.

Er dit lejemål beliggende i en ureguleret kommune, kan udlejer uden din accept udføre forbedringer. Dog skal varslingsreglerne iagttages. Småforbedringer skal blot varsles seks uger før arbejdet påbegyndes.

Huslejestigningen skal varsles skriftligt mindst tre måneder inden denne træder i kraft. Lejen kan dog først forhøjes fra det tidspunkt, hvor forbedringen er afsluttet.

Som lejer kan du gøre indsigelse inden seks uger. Hvis du gør indsigelse, skal udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet senest seks uger efter lejers frist er udløbet.

Beliggende i en reguleret kommune

Er dit lejemål beliggende i en reguleret kommune, kan der gælde særlige regler, hvis der i ejendommen er en beboerrepræsentation. Beboerrepræsentationen skal indkaldes og orienteres om forbedringsplanerne. Herefter har beboerrepræsentationen tre uger til at komme med kommentarer til planerne. Hvis udlejer ikke giver beboerrepræsentationen tre uger til at ytre sig, kan udlejer miste sin mulighed for at kræve lejeforhøjelse.

Huslejestigningen skal varsles skriftligt med mindst tre måneders varsel. Lejen kan dog først forhøjes fra det tidspunkt, hvor forbedringen er afsluttet.

Senest syv dage inden udlejer sender varsling til lejerne, skal beboerrepræsentationen høres om lejeforhøjelsen.

Læs også: Husdyr i lejemålet: Hvad er reglerne?

Selve varslingen, der sendes til lejerne, skal indeholde information om

  • Lejeforhøjelsens størrelse samt beregning af denne
  • At budgettet er forelagt beboerrepræsentationen
  • Beboerrepræsentationens kommentarer hertil.

Hvis beboerrepræsentationen gør indsigelse inden seks uger, skal udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet senest seks uger efter, at beboerrepræsentationens frist er udløbet.

Hvor meget må min udlejer kræve i huslejestigning?

Rigtig mange ønsker svar på, hvor meget huslejen så må stige. Men det er der desværre ikke et overordnet svar på. Det er nemlig konkret vurderingssag i de individuelle tilfælde, da der som forklaret er forskellige regelsæt at fastsætte en husleje efter, og derfor findes der ikke et beløbsmæssigt maksimum for huslejestigninger. 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med husleje kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring husleje og huslejestigning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere