Hvordan fungerer en sag ved Huslejenævnet?

Bliver du snydt af din udlejer

Hvordan fungerer det egentlig hos huslejenævnet, og hvad er et nævn helt præcist? Læs med her og få dine svar.

Hvad er et nævn?

Et nævn er en sammenslutning af en gruppe særligt udvalgte mennesker, som i fællesskab varetager en specifik opgave. Huslejenævnet er således sammensat af personer, som er særligt dygtige inden for lejeretten, sådan at disse har kompetence til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Hvilke sager behandles ved Huslejenævnet?

Alle danske kommuner har et tilknyttet huslejenævn, hvor op til flere kommuner deler disse. Hver enkelt huslejenævn behandler således kun sager, der vedrører en tvist om et lejemål i de til huslejenævnet tilknyttede kommuner. Som ovenfor anført er det kun lejeretlige tvister, der
behandles hos et huslejenævn. Huslejenævnene er således specialiserede inden for lige præcis det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

De typer sager der behandles ved huslejenævnet angår bl.a. følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Vedligeholdelse 
  • Huslejestigning
  • Depositum og forudbetalt leje
  • A conto 
  • god skik og orden 

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Boligreguleringsloven bestemmer, at huslejenævnet skal bestå af 3 fagkyndige personer. Blandt disse 3 er der en formand, som er juridisk uddannet. Det er et krav, at formanden er uafhængig. 

Formanden må således ikke have tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller have kommerciel interesse i ejendomshandler. Herudover skal de to andre være bekendt med huslejeforhold. Disse vælges af de større lejer- og udlejerforeninger i de til pågældende huslejenævn tilknyttede kommuner. Med denne sammensætning sikres således, at alle parters interesser varetages, og formanden kan på baggrund af dette i fællesskab med de to andre medlemmer træffe en juridisk uafhængig afgørelse af sagerne. Ved sager om overtrædelse af ejendommens regler om god skik og husorden tilknyttes et fjerde medlem. Det fjerde medlem er en socialt sagkyndig, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndiges opgave er at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn i denne type af sager.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Hvor lang tid tager en sag?

Det er meget individuelt hvor lang tid en sag tager. Der vil her blive gennemgået de overordnede regler for hvorledes sagsbehandlingen foregår, så du ved hvad du ca. kan forvente.

Selve sagsbehandlingen starter først, når der er betalt det obligatoriske beløb på 308 kr. (2018) for at få oprettet en sag ved huslejenævnet. Når klager har indsendt sin klage, har modparten som udgangspunkt 2 uger til at svare. Herefter har klager 2 uger til at komme med yderligere bemærkninger til modpartens svar samt tilkendegive om sagen ønskes at fortsætte. Herefter skal sagsbehandler vurdere, om der er behov for at indhente yderligere information. Dette kan bl.a. være vidneafhøringer eller besigtigelse af lejemålet. Herefter skal huslejenævnet træffe afgørelse.
Afgørelsen får du og udlejer tilsendt med begrundelse og klagevejledning.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til boligretten inden for 4 uger efter du modtog afgørelsen. Boligretten vil på ny tage stilling til sagen. Borgere i Københavns Kommune skal dog som udgangspunkt først klage til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn, før sagen indbringes for boligretten.

Da der er mange frister, kan en sag godt trække ud. Især hvis denne også skal til boligretten. En sag kan dog også blive afgjort meget hurtigt, såfremt udlejer svarer hurtigt.

Hos DIGURA bestræber vi os på, at en sag ikke trækker ud på grund af os. Derudover vil vi altid søge at løse tvisten gennem dialog med udlejer før vi tager den til huslejenævnet, da det vil være nemmest og hurtigt for alle parter. 

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

BEDØMMELSE AF INDLÆGGET:

5/5

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.