Huslejenævnet: Sådan fungerer en sag

Hvordan fungerer en sag ved Huslejenævnet? Find ud af det her.

Hvad er Huslejenævnet egentlig, og hvordan fungerer det, hvis jeg ønsker at få ført en sag i Huslejenævnet? Bliv klogere på det – og meget mere – lige her. 

Hvad er Huslejenævnet?

Et nævn er en sammenslutning af en gruppe særligt udvalgte mennesker, som i fællesskab varetager en specifik opgave. Huslejenævnet er således sammensat af personer, som er særligt dygtige inden for lejeretten, sådan at disse har kompetencer til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved Huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Boligreguleringsloven bestemmer, at Huslejenævnet skal bestå af tre fagkyndige personer. Blandt disse tre er der en formand, som er juridisk uddannet. Det er et krav, at formanden er uafhængig.

Formanden må således ikke have tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller have kommerciel interesse i ejendomshandler. Herudover skal de to andre være bekendt med huslejeforhold. Disse vælges af de større lejer- og udlejerforeninger i de til pågældende Huslejenævns tilknyttede kommuner. 

Med denne sammensætning sikres således, at alle parters interesser varetages, og formanden kan på baggrund af dette i fællesskab med de to andre medlemmer træffe en juridisk uafhængig afgørelse af sagerne. Ved sager om overtrædelse af ejendommens regler om god skik og husorden tilknyttes et fjerde medlem. Det fjerde medlem er en social sagkyndig, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Den social sagkyndiges opgave er at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn i denne type af sager.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Er der forskellige Huslejenævn?

Alle danske kommuner har et tilknyttet Huslejenævn. I nogle kommuner deler man ét Huslejenævn. Hver enkelt Huslejenævn behandler således kun sager, der vedrører en tvist om lejemål i de til Huslejenævnet tilknyttede kommuner. Som ovenfor anført er det kun lejeretlige tvister, der behandles hos et Huslejenævn. Huslejenævnene er således specialiserede inden for lige præcis det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved Huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved Huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

TIP

Det koster 312 kroner (2019-pris) at indgive en sag ved Huslejenævnet. Den udgift får du ikke tilbage uanset om du vinder eller taber. Hvis du får din sag ført af DIGURA gennem no, cure – no, pay, så dækker vi denne udgift for dig. 

Hvad er forskellen på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

Huslejenævnet beskæftiger sig med private boliger, hvorimod Beboerklagenævnet beskæftiger sig med almene boliger, men også hvor der er opstået tvister mellem udlejer og lejer. Proceduren for en sag ved Beboerklagenævnet er den samme som hos Huslejenævnet.

Hvilke sager kan tages i Huslejenævnet?

De typer sager, der behandles ved Huslejenævnet, angår blandt andet følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Husleje
  • Opgør om fraflytning og depositum
  • Huslejestigning
  • A conto
  • God skik og orden

Hvilke sager kan ikke tage i Huslejenævnet? … Og hvad gør jeg så?

Det er desværre ikke alle sager, som Huslejenævnet kan tage stilling til, og det er typisk sager, hvor der skal løftes en bevismæssig byrde. Det kan eksempelvis være ved større mangler, hvor der kræves dokumentation af eksempelvis skimmelsvamp. Det kan også være sager omhandlende uenighed mellem udlejer og lejer om opsigelse eller ophævelse af et lejemål.

Hvis du har en problemstilling, som Huslejenævnet ikke tager sig af, så er det vigtig at du får juridisk rådgivning, som kan hjælpe dig igennem situationen, så du har dit på det rene. 

Hvordan klager jeg til Huslejenævnet?

Du kan sagtens selv klage til Huslejenævnet via deres hjemmeside. Her er det dog vigtig at huske på, at Huslejenævnet er upartisk, hvilket betyder at de ikke i højere eller mindre grad holder med udlejer eller lejer. De ser på de hårde fakta, som bliver sendt ind med en klage. Derfor kan det ofte være en fordel at klage til Huslejenævnet igennem DIGURA, eftersom vi kan samle alle de relevante fakta og præsentere dem på korrekt vis, så Huslejenævnet kan tage den rette beslutning.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

Hvad koster det?

At indgive en sag ved Huslejenævnet koster 312 kroner (2019-pris). Det er en udgift som du ikke får tilbage uanset som du vinder eller taber. Hvis du får din sag ført af DIGURA, så dækker vi denne udgift for dig.

Hvor lang tid tager en sag i Huslejenævnet?

Det er meget individuelt, hvor lang tid en sag tager. Vi vil forsøge at gennemgå de overordnede regler for sagsbehandlingen, så du ved, hvad du formentlig kan forvente. 

Selve sagsbehandlingen starter først, når der er betalt det obligatoriske beløb på 312 kr. (2019-pris) for at få oprettet en sag ved Huslejenævnet. Når klager har indsendt sin klage, har modparten som udgangspunkt to uger til at svare. Herefter har klager to uger til at komme med yderligere indvendinger til modpartens svar samt tilkendegive om sagen skal fortsætte. Herefter skal sagsbehandler vurdere, om der er behov for at indhente yderligere information. Dette kan bl.a. være vidneafhøringer eller besigtigelse af lejemålet. Herefter skal Huslejenævnet træffe afgørelse. Afgørelsen får du og udlejer tilsendt med begrundelse og klagevejledning.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til boligretten inden fire uger efter du modtog afgørelsen. Boligretten vil på ny tage stilling til sagen. Borgere i Københavns Kommune skal dog som udgangspunkt først klage til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn, før sagen indbringes for boligretten.

Da der er mange frister, kan en sag godt trække ud. Især hvis den også skal til Boligretten. En sag kan dog også blive afgjort meget hurtigt, såfremt udlejer svarer hurtigt.

Hos DIGURA bestræber vi os på, at en sag ikke trækker ud på grund af os. Derudover vil vi altid søge at løse tvisten gennem dialog med udlejer før vi tager den til Huslejenævnet, da det er nemmest og hurtigst for alle parter.

Læs også: Se ventetiden ved Huslejenævnet i din kommune 

Se kort over den generelle ventid i din kommune

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, indberettede huslejenævnsafgørelser i perioden 2016 til 2018.

Afgørelser fra Huslejenævnet

Når ventetiden er gået, så får du tilsendt afgørelsen fra Huslejenævnet. Ligeledes gør din udlejer. Herefter er der forskellige scenarier, som der skal ske alt efter afgørelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg taber min sag i Huslejenævnet?

Hvis du som lejer er utilfreds med resultatet fra Huslejenævnet, så er der mulighed for at anke til Boligretten inden 8 uger. Hvis du har haft en sag med DIGURA i Huslejenævnet og vi ligeledes er uenige i afgørelsen, så tager vi også gerne sagen i Boligretten. Her håndterer vi fortsat sagen, og vi vil holde lejeren opdateret igennem hele processen – dette er også tilfældet, hvis udlejer anker sagen.

Men hvis du ikke har en sag hos DIGURA, så har du også mulighed for at anke sagen selv, men her er det altid en god idé at undersøge sine muligheder for retshjælpsdækning, idet en boligretssag vil medføre yderligere omkostninger.

Du kan læse mere om Boligretten her

Hvad gør jeg, hvis jeg vinder min sag i Huslejenævnet?

At vinde en sag hos Huslejenævnet er selvfølgelig altid skønt, men på trods af dette, så oplever vi, at rigtig mange lejere står tilbage med en masse spørgsmål og bekymringer efterfølgende.

Hvis ikke du har fåete din sag ført af DIGURA, så vil du efter afgørelsen modtage en kopi af denne – det vil udlejer også. Og så fastsætter Huslejenævnet en eventuel betalingsfrist. Hvis udlejer ikke betaler inden denne frist, så skal man højest sandsynligvis have sagen forbi boligretten og derefter fogedretten. Det kan derfor blive en længere proces. Men i et sådan tilfælde, kan man også kontakte DIGURA alligevel, selvom man allerede har fået medhold i Huslejenævnet, så kan vi hjælpe med at indkræve kravet efterfølgende.

Har du haft en sag hos DIGURA, hvor du har fået medhold, så får du ligeledes tilsendt en kopi af afgørelsen – det samme gør udlejer. Og Huslejenævnet fastsætter ligeledes en betalingsfrist. Herefter sender DIGURA også en kopi af afgørelsen til lejer for en sikkerhedsskyld, og ligeledes en kopi til udlejer samt et betalingspåkrav med den frist, som Huslejenævnet fastsatte.

Hvis udlejer herefter ikke betaler inden for fristen, så opretter DIGURA en inkasso sag på vegne af lejer. I sådanne tilfælde, så skal man som lejer desværre være forberedt på, at der kan gå længere tid, før udlejer betale i denne situation, fordi udlejer allerede er indstillet på at ignorere afgørelsen.

Men hvis udlejer fortsat ikke betaler, så kan vi i samarbejde med lejer bringe sagen for boligretten eller fogedretten – Hvor DIGURA selvfølgelig håndterer hele processen.

Læs også: Lene sparede 66.806 kroner ved fuld medhold i Huslejenævnet

Hvad hvis udlejer anker sagen, fordi jeg fik medhold?

Processen for udlejer i dette tilfælde vil være det samme som hvis en lejer ankede. Men det kan virke bekymrende, at udlejer vælger at anke afgørelsen, men man skal huske på, at der er større chance for at lejer vil få medhold i boligretten, hvis man allerede har fået medhold i Huslejenævnet. Men ved at anke til boligretten kan begge parter fremsende nye informationer i sagen. Hvis sagen er med DIGURA, så vil vi fortsat repræsentere lejer.

Hvad hvis udlejer skal udbedre mangler?

Ovenstående er en beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig, hvis udlejer skal tilbagebetale et beløb. Men i andre tilfælde, så sender man en sag til Huslejenævnet for at få dem til at tvinge udlejer til at udbedre en mangel, som vedkommende måske ikke tog ansvar for. Og hvis sagen omhandler mangler, og udlejer ikke efterlever afgørelsen, så kan man gøre brug af $11 beføjelserne.

  1. Udbedre manglerne for udlejers regning eller kontakte grundejernes investeringsfond, som vil lægge ud for udlejer.
  2. Kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen indtil manglerne er udbedret. Lejer skal være opmærksom på, at de ikke selv kan nejsætte huslejen. Dette skal være i samarbejde med udlejer eller Huslejenævnet.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med Huslejenævn- og klagesager kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring huslejenævnet, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email