Modtaget en efterregning? Her er reglerne der skal overholdes

DIGURAs artikel om flytteopgørelse

Det kan være ubehageligt at modtage en stor efterregning for sit forbrug, eller nogle gange lang tid efter at man er fraflyttet sin tidligere lejlighed. Men hvilke frister skal egentlig overholdes? Læs mere om dette her.

Efterregning

En efterregning, er en opkrævning som konsekvens af, at du som lejer enten har betalt mindre i a-conto-indbetaling, end hvad der svarer til dit reelle forbrug, eller udlejer har måtte udbedre lejligheden for et større beløb, end du har indbetalt i depositum. Der sondres således mellem efterregning ved forbrugsregnskab og fraflytning.

Forbrugsregnskab

Formalia
Som lejer har du krav på at få tilsendt et regnskab over dit forbrug én gang årligt. Regnskabet skal således være skriftligt, og det skal fremgå, hvad udgifterne til forbrug har været for lige netop dit lejemål. Herudover skal du oplyses om, at du har ret til at gøre indsigelse skriftligt inden 6 uger. Alle formalia skal være overholdt. Hvis ikke alle formalia er overholdt, er regnskabet ugyldigt.

Afregning
Såfremt du modtager en efterregning, kan udlejer ikke kræve betaling af denne før tidligst 1 måned efter, at du modtog forbrugsregnskabet. Udgør efterregningen mere end 3 måneders husleje, er det din ret, at du kan afdrage denne over 3 måneder.
Vær opmærksom på, at det kan få konsekvenser, hvis du som lejer ikke betaler en efterregning til tiden. Først skal udlejer dog give dig en skriftlig rykker. Hvis denne ignoreres, kan det i værste tilfælde medføre, at dit lejemål ophæves.

Manglende regnskab

Udlejer kan miste retten til at gøre en efterregning gældende, såfremt fristerne i forhold til forbrugsregnskabet ikke er overholdt.
Regnskabsåret for forbrugsregnskabet gælder som udgangspunkt fra d. 1/6-30/5. Der kan i din lejekontrakt være aftalt andet, hvorfor du bør tjekke denne, hvis du vil være sikker på hvilke frister, der gælder for lige netop dit lejemål. Udlejer skal som udgangspunkt have fremsendt forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der gælder særlige regler ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg. Udlejer skal i dette tilfælde fremsende regnskabet til lejer senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget
regnskabet fra anlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end udgangspunktet på 4 måneder. 

Reglerne om disse frister er ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges ved aftale.

Hvis du ikke har modtaget regnskabet inden for disse frister, kan udlejer ikke kræve, at du betaler en evt. senere fremsendt efterregning. Udlejer mister således sin ret til at opkræve betaling.

Fraflytning

Ved fraflytning skal lejer som nævnt aflevere lejemålet i samme stand, som det blev overtaget (med undtagelse af almindelig slid og ælde). Hvis du ikke afleverer lejemålet i den for dit lejemål rette stand, benytter udlejer pengene, du har indbetalt som depositum, til at udbedre det, der skal udbedres. Såfremt udgifterne overstiger det beløb, du har indbetalt som depositum, kan udlejer opkræve dig et beløb svarende til udgifterne i forbindelse med istandsættelsen. 

Hvis du vil have gode råd vedrørende fraflytning, kan du læse mere her: 5 gode råd ved fraflytning.

Indflytningsrapport
Indflytningsrapporten er vigtig, når du som lejer skal fraflytte dit lejemål. Her fremgår netop, i hvilken stand lejemålet var, da du flyttede ind. Det er i denne stand, du skal aflevere lejemålet ved fraflytning.

Fraflytningssyn
En professionel udlejer, der udlejer mere end én lejlighed ud skal afholde fraflytningssyn inden for 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet. Udlejer skal indkalde dig til fraflytningssyn med 1 uges varsel. Hvis fraflytningssynet ikke er afholdt inden for de ovennævnte 2 uger, mister udlejer retten til at kræve betaling af dig for mangler i lejemålet ved fraflytning. 

En udlejer, der kun lejer én lejlighed ud, har en frist på 2 uger til at give lejer besked om, hvad der skal udbedres, og hvad prisen for dette er. Fristen starter fra det tidspunkt, lejer afleverer nøglerne. Hvis udlejer ikke meddeler dette inden for 2 uger, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve betaling for mangler i lejemålet. Du kan læse mere om fraflytningssynet her: link til ”guide til flyttesynet”

Efter fraflytning

Når du er flyttet fra dit lejemål, kan der stadig være udestående med din udlejer. Det kan blandt andet være, hvis du har fået en efterregning. Og her har udlejer nogle frister, han skal overholde. 

Efterregningens indhold
Til regningen for udgifterne til istandsættelse ved fraflytning er der et specifikationskrav. Dette bevirker, at det skal fremgå tydeligt af regningen, hvor mange penge, der er brugt til hvad. Hvis der både er malet og renoveret en dør, skal det f.eks. fremgå, hvor mange penge, der er brugt til at male, og hvor mange penge, der er brugt til at renovere/udskifte døren. Udlejer må ikke blot skrive, at der er foretaget istandsættelse for xx antal kr. Det skal stå specifikt.

Frister
Det er ikke endegyldigt defineret, hvornår du som lejer skal have modtaget opgørelsen på udlejers istandsættelser. Af retspraksis følger det dog, at du skal have modtaget opgørelsen inden for 4-6 uger. Det er udlejers ansvar, at få indsamlet regninger fra eventuelle
håndværkere i tide.

Hvis du føler, at din udlejer ikke overholder en af ovenstående regler eller frister, kan du altid kontakte DIGURA.

Fået en stor efterregning? Få gratis vurdering af din sag nu

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget