Udlejers adgang til at hæve huslejen​

Udlejer kan, hvis særlige betingelser er opfyldt, udføre en huslejestigning. Det ses dog ofte, at udlejers huslejestigning ikke er lovlig. Hvis du er udsat for huslejestigning, bør du læse med her.

DIGURA artikel om hvornår udlejer må hæve huslejen

Regler for huslejestigning: Hvornår kan udlejer hæve huslejen?​

Der er nogle særlige regler for huslejestigning, hvis udlejer ønsker at hæve huslejen. De obligatoriske krav, der skal være opfyldt, for at udlejer retligt kan hæve huslejen, er som følger:

1) Der er tale om hus eller husrum, der benyttes til beboelse.​

Lejeloven bestemmer, at lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse (såkaldte erhvervslejemål), ikke er omfattet af disse bestemmelser.

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

2) Huslejen skal være væsentlig lavere end det lejedes værdi, og må kun forhøjes til, hvad der findes rimeligt.

Men hvornår er huslejen ”væsentlig lavere”? 

Lejeloven bestemmer, at vurderingen af dette sker på baggrund af en sammenligning af det beløb, du betaler i leje med den leje, der betales i tilsvarende lejemål i pågældende boligområde under hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Endvidere bør oplyses, at forbedringer af lejemålet i forbindelse med renovering eller andet, ikke indgår i denne vurdering.

Læs også: Hvad må du – og hvad må du ikke ændre i lejemålet?

3) Lejer skal have boet i lejemålet i mindst 2 år, eller der skal være gået 2 år, siden lejen sidst blev hævet for lejemålet.

En undtagelse hertil følger dog, såfremt lejer og udlejer har aftalt, at lejen følger Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Hvis dette er aftalt i lejekontraktens § 11, kan lejen således hæves årligt, såfremt udlejer blot giver lejer skriftlig meddelelse om lejeforhøjelsen.

4) Stigningen skal være varslet 3 måneder før huslejestigningen bliver en realitet.​

En af de vigtigste regler for huslejestigning er, at der skal være givet meddelelse om stigningen skriftligt. Denne meddelelse skal indeholde en saglig forklaring om huslejestigningen samt lejers klagemuligheder. Hvis ikke dette er sket, er huslejestigningen ugyldig.

Lejer kan klage op til 6 uger efter, at huslejestigningen er meddelt af udlejer. Såfremt udlejer ønsker at fastholde kravet om huslejestigningen, må denne anlægge sag ved huslejenævnet, der træffer afgørelse om huslejestigningens berettigelse.

Indtil afgørelse kan udlejer opretholde huslejestigningen, såfremt denne ikke overstiger 15 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

Bemærk, hvis der sker forøgelse af ejendomsskatten, eller der pålægges ejendommen nye eller forøgede driftsafgifter til vand, el, wc etc., følger nogenlunde samme regler i lejeloven om huslejestigning i forbindelse med dette. 

Der er dog en smule forskel. 

Bl.a. kan udlejer kræve lejen hævet med tilbagevirkende kraft, såfremt denne fremsætter lejeforhøjelseskravet senest 5 måneder efter, at udgiften blev pålagt ejendommen.

Reglerne er som udgangspunkt præceptive, og kan således ikke fraviges til ugunst for lejer. Ved indgåelse af lejeaftale af et lejemål i en større ejendom til beboelse (minimum 7 lejemål) der er opført efter 31.12.1991, og tag-etager der først er anvendt til eller registreret som beboelse efter 01.09.2002, kan reglerne i lejeloven fraviges i lejekontraktens § 11 med de begrænsninger, der følger af aftalelovens § 36.

Læs også: Få mest muligt af dit depositum igen

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Close Menu