Vedligeholdelse​ – Alt du skal vide som lejer

DIGURAs artikel om vedligeholdelse af lejemålet

Hvad er vedligeholdelse? Hvad er vedligeholdelsespligt, hvad indebærer det og hvilke konsekvenser kan det have ikke at overholde vedligeholdelsespligten? Det vil vi gerne gøre dig klogere på.

Vedligeholdelse og pligt hertil - Hvad er det?

Udgangspunktet i lejeloven er, at udlejer har vedligeholdelsespligten for hele lejemålet med undtagelse af udskiftning og vedligeholdelse af låse og nøgler. Vedligeholdelsespligten af låse og nøgler er således pålagt lejer. Reglerne om vedligeholdelsespligten kan dog fraviges. Det kan således lovligt aftales i lejekontrakten, at lejer overtager vedligeholdelsespligten.

Den, der har vedligeholdelsespligten, er pligtig at foretage vedligeholdelse samt udbedre fejl og mangler. Det kan således være ret byrdefuldt, hvis lejer efter lejekontrakten er pålagt vedligeholdelsespligten for store dele af eller hele lejemålet. Hvis lejer overtager vedligeholdelsespligten bør huslejen derfor tilsvarende nedsættes.

Det ses dog oftest, at lejer kun er pålagt at varetage den indvendige vedligeholdelse. Du skal dog være opmærksom på lejekontraktens § 11, hvor vedligeholdelsespligten kan udvides til konkrete installationer eller genstande. Du vil herefter være ansvarlig for vedligeholdelsen af disse.

Pro tip

Rigtig mange lejere ender ofte med at stå for mere vedligeholdelse end de faktisk er forpligtet til. Det kan derfor være en god ide, at du sætter dig ind i dine rettigheder.

Manglende opfyldelse af vedligeholdelsespligten
Hvis du som lejer ikke opfylder vedligeholdelsespligten, kan du blive pålagt at betale for udbedringen. Dette vil dog ofte blive dyrere, end hvis du selv havde vedligeholdt lejemålet.

Hvis der er en mangel i lejemålet, som udlejer har vedligeholdelsespligten for at udbedre, skal du gøre udlejer opmærksom på det, så udlejer kan udbedre det. Hvis udlejer ikke reagerer, kan du være nødsaget til at føre en sag ved huslejenævnet. Her vil huslejenævnet som udgangspunkt give udlejer en vis tidsperiode, inden for hvilken udlejer skal foretage vedligeholdelsen. Hvis udlejer ikke inden for denne tidsperiode foretager vedligeholdelse, vil du som udgangspunkt være berettiget til en forholdsvis nedsættelse af din husleje fra det tidspunkt, manglen indtrådte.

Indvendig vedligeholdelse

Det fremgår af lejeloven, at den indvendige vedligeholdelse angår hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Det betyder, at den, der har den indvendige vedligeholdelsespligt må sørge for at male lejlighedens vægge, loft og træværk samt lakere gulvet så ofte, at lejemålet altid fremstår vedligeholdt.

Som udgangspunkt skal en bolig males hver 3.-5. år for at være vedligeholdt. Dette kan dog variere alt efter de konkrete omstændigheder. Det kan eksempelvis om der bliver røget indendørs m.m.

Det vil være angivet i lejekontrakten, hvem der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis udlejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, har du dog pligt til at informere udlejer, såfremt der skulle opstå en mangel i lejemålet. Hvis du ikke informerer udlejer om en mangel, og denne forværres, kan du risikere selv at hæfte for udbedringen.

Arbejdet kan enten udføres af lejer/udlejer eller af professionelle. Det eneste krav er, at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt.

Læs mere: Vigtigheden i at dokumentere alt

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Udvendig vedligeholdelse

Man skulle tro, at den udvendige vedligeholdelse angår al udvendig vedligeholdelse. Imidlertid forholder det sig sådan, at den udvendige vedligeholdelse faktisk er mere omfattende. Den angår nemlig al anden vedligeholdelse end den indvendige vedligeholdelse – altså alt andet end maling, hvidtning og tapetsering i lejemålet. Den udvendige vedligeholdelse gælder altså også indvendige forhold – så længe det ikke er omfattet af den indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår således eksempelvis el-installationer, vand- og gashaner, radiatorer m.m., samt hårde hvidevarer, såfremt disse var i lejemålet ved indflytning og er angivet i lejekontrakten.

Det forholder sig nemlig sådan, at lejemålet skal leve op til beskrivelsen i lejekontrakten. Hvis der står i lejekontrakten, at der er en ovn i lejemålet, må det forventes, at denne er funktionsdygtig. Hvis dette ikke er tilfældet, foreligger der en mangel i lejemålet, som udlejer må udbedre, såfremt udlejer har vedligeholdelsespligten.

Hvis du modsat selv ejer hårde hvidevarer i lejemålet, hæfter du selv for udskiftning eller udbedring af disse.

Undtagelser til pligt ved vedligeholdelse

Der er en række undtagelser, der ikke indgår i vedligeholdelsespligten.

Disse er oplistet her:

 • Almindelig slid og ælde i lejemålet.
 • Andre hændelige forringelser i lejemålet.
 • Skader i lejemålet, der er forårsaget ved en uagtsom eller forsætlig handling foretaget af udlejer eller lejer, eller under en af disses ansvar (f.eks. lejers forkerte brug af komfur, mærker i mur m.m., eller udlejer, der uagtsomt ødelægger noget i forbindelse med udførsel af reparation eller andet i lejemålet)

Pro tip

Et krav som både lejer og udlejer kan kræve, når der skal udbedres en manglen eller fejl, så skal det altid være i håndværkmæssig korrekt stand. Det vil sige, at det udbedrede skal være af en vis standard. 

Vedligeholdelseskonto

Det er oftest tilfældet, at den indvendige vedligeholdelse er pålagt lejer. Hvis den ikke er pålagt lejer, men i stedet er pålagt udlejer, skal der være oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto.

Det er angivet i lejekontrakten, om der er oprettet en vedligeholdelseskonto. Du indbetaler – sammen med din leje – et fast beløb til vedligeholdelseskontoen hver måned. Beløbets størrelse afhænger af lejemålets størrelse, og er konkret reguleret i lejeloven.

Du kan, når det er nødvendigt, kræve at din udlejer foretager vedligeholdelse. Udlejer kan herefter benytte sig af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen til at dække de udgifter, han måtte have i forbindelse med vedligeholdelsen.

Ved genudlejning videreføres vedligeholdelseskontoen. Dette bevirker, at du som lejer ikke har ret til at få det beløb, der er afsat på vedligeholdelseskontoen. Beløbet overgår til den nye lejers lejeforhold.

I tilfælde af at du får en ny udlejer, overtager denne som udgangspunkt din gamle udlejers forpligtelser. Dette medfører bl.a., at din nye udlejer overtager vedligeholdelsespligten, og dermed også vedligeholdelseskontoen. Der sker således ingen ændringer.

Læs også: Udlejers adgang til lejemålet

Ind- og fraflytningssyn - Hvad har det med vedligeholdelse at gøre?

Såfremt din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, har du krav på at få afholdt ind- og fraflytningssyn. Gør udlejer ikke dette, er det udgangspunktet, at udlejer mister retten til at opkræve istandsættelsesudgifter ved fraflytning.

Ved indflytningssynet bliver lejemålets stand ved indflytning konstateret. Lejemålets stand ved indflytning har betydning for vedligeholdelsespligten i forbindelse med fraflytning. Med de seneste ændringer til lejeloven, der trådte i kraft d. 01.07.2015, blev det nemlig vedtaget, at udlejer kun kan kræve normalistandsættelse og ikke længere nyistandsættelse. Ligeledes gælder princippet om, at du ikke skal aflevere lejemålet i bedre stand, end du overtog det. Det betyder altså, at du skal aflevere lejemålet i den stand, der konstateres ved indflytningssynet. Din vedligeholdelsespligt er således begrænset til denne stand.

Til fraflytningssynet vil det igen konstateres i hvilken stand, lejemålet er. Hvis du har overholdt din vedligeholdelsespligt, vil der næppe være bemærkninger fra udlejer. Hvis du ikke har overholdt din vedligeholdelsespligt, vil dette konstateres til fraflytningssynet, hvorefter du som lejer hæfter for udlejers istandsættelse af lejemålet (selvfølgelig kun den del af lejemålet, du har vedligeholdelsespligten for).

Husk at udlejer til begge syn skal udlevere henholdsvis en indflytnings- og fraflytningsrapport, ellers kan udlejer også af denne grund miste retten til at kræve sine istandsættelsesudgifter dækket.

Læs også: Flytteopgørelsen

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til vedligeholdelsepligt
 • Løbende tjek af din lejekontrakt
 • Løbende tjek af din husleje
 • Og meget mere..

Istandsættelse ved fraflytning

Den del af lejemålet, du har vedligeholdelsespligten for, er du ansvarlig for at vedligeholde. Dette gælder både i lejeperioden og ved fraflytning. Dette betyder blandt andet, at lejemålet ved fraflytning skal fremstå vedligeholdt i forhold til den stand, som du overtog lejemålet i.

Alt afhængig af hvad din vedligeholdelsespligt angår, kan du vedligeholde lejemålet løbende under lejeperioden, således at du ikke ved fraflytning har et stort vedligeholdelsesarbejde foran dig.

Endvidere kan det være en økonomisk fordel selv at foretage en del af istandsættelsesarbejdet, således at udlejer ikke skal lade det udføre af en professionel på din regning. Du skal dog huske på, at hvis du selv vælger at male og foretage anden form for istandsættelse, skal arbejdet være udført håndværksmæssigt korrekt. Ellers kan udlejer netop kræve, at arbejdet foretages (igen) af en professionel.

Husk også at udlejer ikke kan kræve istandsættelse af den del af lejemålet, som denne selv bærer vedligeholdelsespligten for. En enkelt undtagelse hertil er dog, hvis du har misligholdt lejemålet ved uagtsom eller forsætlig adfærd. Sådanne skader hæfter du selv for.

Læs også: Hvorfor skal du vælge lige netop DIGURA til at hjælpe dig?

Pro tip

Hvis du skal fraflytte og udlejer kræve istandsættelse, så husk på følgende: Hvis din lejekontrakt er indgået efter d. 1/7-2015 så kan udlejer ikke kræve nyistandsættelse (kun normalistandsættelse!).

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med vedligeholdelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring vedligeholdelsepligt, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email