Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få fat på udlejer?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få fat på udlejer?

Picture of Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor

Det er afsenderen af en meddelelse, som er ansvarlig for, at meddelelsen kommer frem til modtageren. Det er derfor som udgangspunkt lejers ansvar, hvis lejer ikke kan få fat på udlejer.

Typiske situationer hvor lejer ønsker at kontakte udlejer

  • Der skal udbedres noget i lejemålet
  • Lejer ønsker at opsige lejekontrakten
  • Lejer er fraflyttet lejemålet og ønsker at kontakte udlejer
  • Lejer vil klage over en støjende nabo eller anden gene
  • Lejer vil gøre mangler gældende ved indflytning

Hver situation gennemgås sidst i artiklen under afsnittet ”hvis jeg har forsøgt ovenstående, men endnu ikke har fået fat på udlejer”. Her behandles de juridiske regler for, hvad du som lejer kan gøre, når udlejer ikke er til at få fat på.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad siger reglerne? Skal jeg kommunikere digitalt eller ved post?

Al kommunikation mellem lejer og udlejer efter den 1/1-2019 kan ske ved digital kommunikation. Før den 1/1-2019 skulle al kommunikation ske ved post, men ved Lejelovens ændring i 2019 overgik den foretrukne kommunikationsform mellem lejer og udlejer fra post til digitalt. Hvis lejer ikke er i besiddelse af udlejers e-mail, bør kommunikationen dog ske ved post.

Læs også: Lejelovens nye regler om digital kommunikation

Hvis du ikke er fritaget fra Digital Post fra det offentlige, gælder følgende: 

Såfremt du ikke ønsker digital kommunikation, bør du oplyse udlejer herom. Du vil da være fritaget for digital kommunikation fra første hverdag i næste måned.

Hvis du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige, gælder følgende:

Skal du ligeledes oplyse udlejer om dit ønske om fritagelse fra digital kommunikation, og så vil du med det samme være fritaget. Du er altså fritaget med øjeblikkelig virkning og skal ikke vente til den kommende måned.

Der er dog 3 henvendelser, som til trods for ovenstående, altid SKAL sendes med almindelig post:

  • Udlejers opsigelse af lejer, medmindre udlejer og lejer bor sammen i lejemålet, og lejer kun udlejer et enkeltværelse
  • Hvis udlejer vil sende en rykker til lejer for lejers manglende betaling af husleje
  • Når lejer vil gøre indsigelse mod udlejers opsigelse af lejekontrakten, uanset om det er fremleje eller almindelig leje

Hvis udlejer eller lejer kommunikerer digital i ovenstående tilfælde, hvor kommunikationen SKAL ske med post, vil meddelelsen alligevel være gyldig, såfremt modparten vælger at besvare meddelelsen.

TIP

Din meddelelse betragtes rent juridisk for modtaget, når den er kommet frem til udlejer, eksempelvis i postkassen eller i email-indbakken. Hvis din mail derfor ender i udlejers spam, anses den endnu ikke for modtaget af udlejer. 

Hvordan kan jeg få fat på udlejer?

Dette afhænger først og fremmest af den pågældende situation, som du står i.

Drejer henvendelsen sig om et forhold, hvor der er behov for at komme i kontakt med udlejer hurtigst muligt, bør du først og fremmest forsøge at kontakte udlejer telefonisk. Er udlejer et boligselskab, kan du eventuelt tage ud til boligselskabets kontor.

Kan din henvendelse vente et par dage på svar, bør du forsøge at kontante udlejer skriftligt, da dette altid vil være det sikreste kommunikationsmiddel, idet du ved en skriftlig meddelelse opnår bevis for jeres kommunikation.

Prøv dig igennem disse 4 metoder. Måske er netop din udlejer oftere ved sin mail end ved sin telefon? Du skal dog være opmærksom på, at visse henvendelser SKAL ske via bestemte kommunikationsformer, se ovenfor under ”hvad siger reglerne”.

E-mail

Send udlejer en e-mail. Hvis udlejer ikke svarer inden for 2-3 hverdage, kan du sende udlejer endnu en mail.

Brev

Send udlejer et brev. Haster det, kan du eventuelt sende brevet som et quick-brev. Et quick-brev er fremme dagen efter indlevering, såfremt det sendes til en by i Danmark. Hvis brevet indleveres, efter posten har hentet brevene fra posthuset, kan der dog gå 2 dage, før brevet er fremme.

Ring til udlejer

Hvis udlejer ikke tager sin telefon, kan du eventuelt forsøge at kontakte andre, som kan have tilknytning til udlejer. Er der tale om et boligselskab, vil der typisk være oplistet flere kontaktpersoner på boligselskabets hjemmeside. Disse kan måske hjælpe dig, eller give dig et nummer på én, som kan.

Besøg udlejers kontor

Hvis du har adressen på udlejers kontor, kan du eventuelt se, om udlejer måtte være at træffe der.

Det kan være en god ide at forsøge flere gange. Besvarer udlejer ikke din første e-mail, vil det være en god ide at sende endnu en e-mail et par dage efter. Det samme gælder for de 3 andre kommunikationsmetoder.

Hvis jeg har forsøgt ovenstående, men endnu ikke har fået fat i udlejer?

Hvis de ovenstående fire metoder er forsøgt, men uden held, har llejeloven opstillet en række alternative mulighed for lejer, når udlejer ikke besvarer lejers henvendelser. I det følgende opstilles en række typiske situationer (se under boksen)

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Der skal udbedres en mangel i lejemålet

Hvis der er en mangel i lejemålet, som skal udbedres, og du allerede har forsøgt at kontakte udlejer ved metoderne ovenfor, kan du benytte dig af følgende.

Lejelovens § 11 giver nemlig lejer mulighed for selv at udbedre mangler for udlejers regning.

Hvis lejemålet indeholder mangler, skal lejer kontakte udlejer og gøre udlejer opmærksom på manglerne. Følg metoderne i afsnittet ovenfor ”hvordan kan jeg få fat på udlejer?”. Det vil være en god ide at sende et anbefalet brev til udlejer, da dette giver dig bevis for udlejers modtagelse af din henvendelse om mangler.

Læs også: Mangler i lejemålet: Den store guide til lejere 

Udlejer skal straks herefter udbedre manglerne. Gør udlejer ikke dette, eller kan du slet ikke få fat på udlejer, eksempelvis hvor udlejer slet ikke besvarer din henvendelse, kan du selv udbedre manglerne for udlejers regning.

Det vil sige, at du i første omgang selv udbedrer manglen og herefter sender regningen til udlejer. Det er blot vigtigt, at du har bevis for at udlejer har modtaget meddelelsen. Du skal nemlig have bevis for at udlejer har modtaget din besked om mangler, før din ret til udbedring på udlejers regning er gældende.

Vedrører manglen lejemålets forsyning med lys, gas, varme, kulde, el eller lignende, kan lejer med fogedens bistand få adgang hertil og på den måde udbedre disse mangler for udlejers regning på samme måde som ovenstående. Dette gælder også, hvor den manglende forsyning skyldes, at udlejers har afbrudt denne.

Du ønsker at opsige lejekontrakten

En opsigelse skal altid være skriftlig. Lejer SKAL sende sin opsigelse som brev, medmindre lejer og udlejer bor sammen i lejemålet, og lejer kun udlejer et enkeltværelse, se ovenfor under ”Hvad siger reglerne?”.

Det kan være en god ide at sende brevet som anbefalet, da du vil få en kvittering for modtagelsen og dermed have bevis for udlejers modtagelse af opsigelsen og datoen herfor.

Læs også: Sådan opsiger du dit lejemål 

Udlejer og lejer kan dog fravige udgangspunktet om, at opsigelse SKAL ske ved brev. Dette kan ske, hvis lejer opsiger digitalt, og udlejer tilsvarende svarer tilbage digitalt. Da anser man parterne for at have indgået en aftale om, at digital kommunikation er gyldig.

Du bør derfor sende din opsigelse i et anbefalet brev. Herved sikrer du at brevet modtages af udlejer samt bevis herfor. Din opsigelse vil dermed være gyldig uanset, om udlejer svarer tilbage eller ej. Det har derfor ikke betydning for dig, at du ikke får svar fra udlejer, så længe du har kvittering for udlejers modtagelse af brevet med opsigelsen.

Du er fraflyttet lejemålet og ønsker at kontakte udlejer

Er du fraflyttet lejemålet og ønsker at kontakte udlejer, eksempelvis vedrørende tilbagebetaling af dit depositum, skal du i første omgang forsøge dig med alle de 4 kommunikationsmetoder som beskrevet ovenfor.

Hvis du stadig ikke kan få fat på din udlejer og har et økonomisk krav mod denne, kan du rette henvendelse til DIGURA. Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til udlejer og udarbejde en påkravsskrivelse.

Du vil klage over en støjende nabo eller anden gene

Du bør henvende dig til din udlejer. Udlejer har nemlig mulighed for at ophæve en støjende nabos lejekontrakt, såfremt støjen er af en sådan karakter, at den kan betragtes som tilsidesættelse af god skik og orden.

Du vil gøre mangler gældende ved indflytning

Lejelovens § 14 siger følgende:

”Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig mangelen senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at han vil gøre den gældende.”

Lejer skal således inden for 14 dage efter indflytning meddele udlejer, hvis der er mangler. Ellers kan du som lejer risikere at ende med at hæfte for disse mangler. 

Men hvordan skal du sende din meddelelse om mangler ved indflytning, og hvad gælder, hvis udlejer ikke besvarer meddelelsen?

Du bør altid sende meddelelsen skriftligt, da dette giver dig bevis herfor. Du bør derfor enten sende meddelelsen om mangler som brev eller e-mail. Du kan med fordel vedlægge billeder eller videoer af manglerne, da dette giver dig bevis for manglerne, såfremt der senere måtte opstå en tvist.

Det er som udgangspunkt afsenderen af en meddelelse, som har ansvaret for meddelelsens fremkomst til modtageren. Du bør derfor sikre dig, at udlejer har modtaget din meddelelse om mangler ved indflytning.

Hvis du sender meddelelsen i e-mail, skal du have udlejers besvarelse på din meddelelse, da dette således er bevis for udlejers modtagelse. Besvarer udlejer ikke din e-mail, bør du derfor forsøge at sende en e-mail igen eller benytte dig af en anden kommunikationsform, eksempelvis brev. Ender din e-mail i udlejers spam, anses den ikke som modtaget.

Hvis du sender meddelelsen i et brev, bør du vælge anbefalet brev. Ved et anbefalet brev får du som afsender en kvittering, når udlejer har modtaget brevet. Dermed vil du have et bevis for, at udlejer har modtaget din meddelelse om mangler.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Udlejer svarer ikke, må jeg tilbageholde huslejen? 

Du må aldrig tilbageholde huslejen, da dette i sig selv er en misligholdelse af aftalen. Du risikerer derfor, at udlejer vil kunne gøre et krav gældende mod dig, og hvis udlejer har sendt dig en mail om din manglende betaling af husleje, kan udlejer få mulighed for at ophæve lejekontrakten, således at du skal fraflytte lejemålet øjeblikkeligt.

En lovlig tilbageholdelse af husleje kræver en afgørelse fra huslejenævnet, som giver dig tilladelse til tilbageholdelsen. En sådan afgørelse kunne eksempelvis gå ud på, at lejer kan tilbageholde huslejen, såfremt udlejer ikke får udbedret manglen inden for en fastsat frist.

Kan jeg få økonomisk kompensation for perioden?

Der er ikke mulighed for at få økonomisk kompensation for udlejers manglende besvarelse af lejers henvendelser. Dette skyldes, at lejer ikke har lidt et økonomisk tab og derfor ikke kan blive kompenseret.

Men hvis der har foreligget en mangel i perioden, hvor udlejer ikke har besvaret lejers henvendelser, kan der være mulighed for kompensation. Der kan enten 1) kompenseres for manglende brugbarhed af lejemålet, eller 2) der kan ske tilbagebetaling af de udgifter, som lejer har haft ved udbedring af mangler på udlejers regning.

  1. Kompensation for manglende brugbarhed af lejemålet: Der kan være mulighed for at kræve et passende afslag i huslejen, hvis dele af lejemålet har været ubrugeligt, og lejer har oplyst udlejer herom, og udlejer til trods for lejers påkrav ikke har udbedret manglen.
  2. Har lejemålet lidt en mangel, som lejer har udbedret for udlejers regning, fordi udlejer ikke selv har udbedret manglen efter påkrav fra lejer, kan lejer kræve tilbagebetaling af udgifterne til udbedringen (se ovenfor under ”der skal udbedres en mangel i lejemålet”).

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med udlejere som ikke svarer kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være udlejere der ikke svarer, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere