Regler for fraflytning ved ophævelse af lejemål

fraflytning - alt om ophævelse af lejemål

Hvad skal du egentlig være opmærksom på ved ophævelse af et lejemål? Der er mange ting, som man skal have styr på. Det er alt fra, hvornår der må ophæves til depositum, fraflytningsrapporten og fraflytningsynet.

Hvad betyder udlejers ophævelse af lejemål?

Udlejers ophævelse af lejemålet betyder, at lejer skal fraflytte lejemålet øjeblikkeligt. Lejer skal fortsat betale husleje for hele opsigelsesperioden, men skal fraflytte fra det øjeblik, hvor lejemålet ophæves.

Eksempel: Lejemålet ophæves den 1/4/2019. Lejer har en opsigelsesperiode på 3 måneder. Lejer skal derfor fraflytte lejemålet kort efter den 1/4/2019, og lejer skal samtidig betale husleje indtil den 1/7/2019.

Udlejer skal forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Lykkes det udlejer at finde en ny lejer inden for den tidligere lejers opsigelsesperiode, skal den tidligere lejer ikke betale huslejen efter den nye lejers overtagelse.

Eksempel: Lejemålet ophæves den 1/4/2019. Lejer har en opsigelsesperiode på 3 måneder. Udlejer får den 1/5/2019 udlejet lejemålet til en ny lejer. Den tidligere lejer skal derfor kun betale husleje indtil den 1/5/2019. Dette skyldes, at udlejer ikke må modtage husleje fra 2 lejere samtidig, og at udlejer har en pligt til at forsøge at genudleje lejemålet.

Forskellen på ophævelse og opsigelse af lejemålet

Det er vigtigt at skelne mellem ophævelse og opsigelse af lejemål, da disse har vidt forskellige konsekvenser. Ved ophævelse af lejemål skal lejer som sagt fraflytte øjeblikkeligt. Ved opsigelse har lejer derimod en given opsigelsesperiode, før der skal ske fraflytning. Dette gælder uanset om det er lejer eller udlejer, som opsiger lejemålet.

Hvornår kan udlejer ophæve et lejemål?

Der er overordnet 12 situationer, hvor udlejer kan ophæve lejemålet. Vi har opstillet nogle af de mest typiske situationer, hvor en udlejer vælger at ophæve et lejemål. Hvis du er i tvivl om din konkrete situation, bør du altid søge vejledning.

Her er de mest relevante situationer

 • Betaling er ikke sket rettidigt 
 • Det lejede benyttes til andet end det aftalte
 • Lejer modsætter sig, at udlejer eller andre får adgang til det lejede, hvor de er berettiget 
 • Fraflytter det lejede i utide
 • Vanrøgter det lejede
 • Overlader brugen af det lejede til en anden
 • Tilsidesætter god skik og orden
 • Tilsidesætter betingelserne i et betinget lejeforhold
 • Øvrige misligeholdelse  

De mest almindelige ophævelsestilfælde

Manglende rettidig betaling

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejer ikke betaler en pligtig pengeydelse i rette tid. En pligtig pengeydelse kan være husleje eller forbrug. Det vil altså sige, at udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejer ikke har betalt sit forbrug eller husleje indenfor tidsfristen.

For at udlejer kan ophæve lejemålet som følge af den manglende betaling, skal udlejer forinden have advaret lejer om konsekvensen.

Du skal altså være opmærksom på, at udlejer først skal give lejer et skriftligt påkrav om den manglende betaling. I påkravet skal udlejer give lejer en frist på 14 dage til at betale huslejen. Først når huslejen ikke er betalt efter de 14 dage efter påkravet, kan udlejer ophæve lejemålet, og lejer skal straks fraflytte.

Påkravet kan tidligst sendes på den 3. hverdag efter forrige betalingsdag. Påkravet skal tydeligt angive, at såfremt betalingen ikke sker inden fristen, kan lejeaftalen ophæves.

Manglende overholdelse af god skik og orden

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder god skik og orden, og den manglende overholdelse er så slem, at lejers fraflytning må betragtes som nødvendig. Udlejer skal give lejer besked, før udlejer kan ophæve lejemålet.

Vanrøgt af det lejede

Hvis lejer har vanrøgt lejemålet, og lejer ikke bringer det i bedre stand, når udlejer har bedt lejer om det, kan udlejer ophæve lejemålet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det først er efter en advarsel, hvor udlejer beder lejer om at ordne det vanrøgte, at udlejer kan ophæve lejemålet. Lejer skal altså have fået meddelelse om, at det vanrøgte skal udbedres, før udlejer kan ophæve.

Lejer bruger det lejede til andet end, hvad der er aftalt

Et eksempel på at lejer bruger lejemålet til andet end det aftale kan være, at lejer bruger lejemålet til at drive erhvervsvirksomhed, selvom han/hun ikke har fået tilladelse af udlejer. Udlejer skal først give lejer et varsel, før udlejer kan ophæve lejeaftalen.

Hvis lejer ikke giver udlejer adgang til det lejede, hvor udlejer har krav

Der er en række situationer, som giver udlejer ret til at få adgang til lejemålet. Dette kan eksempelvis være, når udlejer skal vedligeholde lejemålet indvendigt. Læs mere om udlejers adgang til det lejede her. Hvis lejer nægter udlejer denne berettigede adgang, kan udlejer ophæve lejemålet.

Hvis lejer uberettiget lader andre bruge det lejede

Hvis lejer eksempelvis lader andre, som ikke er en del af husstanden, bo i det lejede, kan udlejer også have mulighed for at ophæve lejemålet.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold for 49 kroner.

Er du bange for at blive opsagt/ophævet eller du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning for bare 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til opsigelse og ophævelse
 • Løbende tjek af din lejekontrakt
 • Løbende tjek af din husleje
 • Og meget mere..

Hvad betyder lejers ophævelse af lejemål?

Lejers ophævelse af lejemålet betyder, at lejer kan fraflytte lejemålet øjeblikkeligt. Lejer skal altså ikke vente på opsigelsesperiodens udløb, men kan fraflytte lejemålet med det samme.

Lejers pligt til at betale husleje ophører ved lejeaftalens ophævelse, modsat ved udlejers ophævelse hvor lejer skal betale husleje indtil opsigelsesperiodens udløb eller genudlejning.

Lejer kan ophæve en lejeaftale i en række tilfælde – oftest omkring følgende:

 • Lejer kan altid ophæve lejeaftalen, hvis det ikke er aftalt, hvornår lejer skal overtage lejemålet, og lejemålet endnu ikke er færdigbygget på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse.

   

 • Lejer kan hæve lejeaftalen, hvis lejemålet er mangelfuldt, og manglen må anses for væsentlig, eller hvis udlejer har handlet svigagtig, og manglen ikke afhjælpes inden for rimelig tid.

   

 • Er den tidligere lejer ikke fraflyttet på det tidspunkt, hvor den nye lejer skal flytte ind, kan lejer ophæve lejeaftalen, hvis den tidligere lejer ikke fraflytter efter, at udlejer er informeret om situationen.

   

 • Lejer kan ophæve lejeaftalen, hvis brugen af et lejemål er i strid med lovgivning, offentlige forskrifter m.m., og brugen af det lejede således indskrænkes væsentligt. Det samme gælder, hvis udlejer har handlet svigagtigt. 

Hvad med mit depositum?

Depositum er en sikkerhedsstillelse for udlejers istandsættelsesudgifter ved lejers fraflytning.

Der er ingen regler i Lejeloven om, hvornår udlejer skal tilbagebetale lejers depositum. Retspraksis har til gengæld fastslået, at udlejer skal tilbagebetale depositummet, når udlejer har opgjort sit krav og dermed beregnet, hvor meget lejer skal have tilbage af sit depositum. Udlejer har typisk omkring 4-6 uger til at tilbagebetale depositummet.

Pro tip

Når det drejer sig om ophævelse, så er der ofte rigtig mange misforståelser. Specielt udlejere tror, at man “bare” kan ophæve lejere. Men sådan forholdet det sig overhovedet ikke. Derfor kan det være en god ide, at man søger juridisk assistance. Det kan hurtigt betale sig. 

Skal udlejer afholde fraflytningssyn og lave fraflytningsrapport?

Der skelnes mellem, om udlejer lejer ét eller flere lejemål. Dette har betydning for, om udlejer er forpligtiget til at lave en fraflytningsrapport og afholde fraflytningssyn.

En udlejer, som udlejer mere end ét lejemål, SKAL udarbejde en fraflytningsrapport samt afholde fraflytningssyn, når lejer fraflytter lejemålet. Fraflytningsrapporten skal udleveres ved fraflytningssynet. Hvis udlejer ikke afholder fraflytningssynet og laver fraflytningsrapporten, mister udlejer retten til at kræve istandsættelse ved lejers fraflytning for synlige mangler, som lejer er ansvarlig for. Dette skyldes, at indflytnings- og fraflytningsrapporter skal kunne sammenlignes ved bedømmelsen af, om lejer har misligholdt lejemålet, og om der derfor kan kræves istandsættelse for lejers regning. Dette er ikke muligt, hvis der ikke er nogen fraflytningsrapport eller indflytningsrapport at sammenligne med.

Hvis lejer ikke er enig i fraflytningsrapportens indhold, skal lejer modsige sig dette over for udlejer inden for 14 dage.

En udlejer, som kun udlejer et enkelt lejemål, er ikke forpligtet til at afholde fraflytningssyn og lave fraflytningsrapport. Udlejer bør dog alligevel vælge at gøre dette.

Udlejer skal imidlertid stadig give meddelelse til lejer, hvis der er mangler ved lejemålet, som lejer skal bære ansvaret for. Denne meddelelse skal være givet inden for 14 dage efter fraflytning og skal ske skriftligt. Derfor minder dette i praksis om de regler, som gælder for udlejer med flere lejemål, som er beskrevet ovenfor.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med ophævelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring opsigelse og ophævelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i 98 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,3 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 1000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu

Vil du vinde 1 års gratis rådgivning?

Du skal bare tilmelde dig vores nyhedsbrev ligesom +5000 lejere, så er du med i lodtrækningen. Du får tilsendt gode tips og tricks et par gange om måneden.

Psst.. Inden du smutter. Gør som 1.000 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Få gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.