Vedligeholdelsespligt​ – alt du skal vide som lejer

Vedligeholdelsespligt​ – alt du skal vide som lejer

Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Hvad er vedligeholdelsespligt, hvad indebærer det og hvilke konsekvenser kan det have ikke at overholde vedligeholdelsespligten? Hvad er forskellen på indvendig og udvendig vedligeholdelsespligt? Find ud af det her. 

Hvad er vedligeholdelsespligt?

Når man har vedligeholdelsespligt betyder det, at man skal foretage vedligeholdelse samt udbedre fejl og mangler indenfor det givne område. Som udgangspunkt er det, ifølge lejeloven, udlejer, der har vedligeholdelsespligt for hele lejemålet med undtagelse af udskiftning og vedligeholdelse af låse og nøgler. Vedligeholdelsespligten af låse og nøgler påhviler således lejer. Selvom det som udgangspunkt er udlejer, der har vedligeholdelsespligt for hele lejemålet, kan der dog være lovlige fravigelser, hvor lejer overtager vedligeholdelsespligten, hvilket skal fremgå af lejekontrakten. Det kan være en stor byrde som lejer at have vedligeholdelsespligt både udvendigt og indvendigt, hvorfor huslejen bør nedsættes. 

Det ses ofte, at lejer kun er pålagt at varetage den indvendige vedligeholdelse. Dog skal du være opmærksom på lejekontraktens § 11, hvor vedligeholdelsespligten kan udvides til konkrete installationer eller genstande. Du vil herefter være ansvarlig for vedligeholdelsen af disse.

TIP

Rigtig mange lejere ender faktisk ofte med at stå for mere vedligeholdelse end de er forpligtet til. Det er derfor vigtigt, du kender til dine rettigheder. 

Manglende opfyldelse af vedligeholdelsespligten

Hvis du som lejer ikke opfylder vedligeholdelsespligten, kan du blive pålagt at betale for udbedringen. Dette vil dog ofte blive dyrere, end hvis du selv havde vedligeholdt lejemålet.

Hvis der er en mangel i lejemålet, som udlejer har vedligeholdelsespligten for at udbedre, skal du gøre udlejer opmærksom på det, så udlejer kan udbedre det. Hvis udlejer ikke reagerer på din forespørgsel, kan du være nødsaget til at føre en sag ved Huslejenævnet. Huslejenævnet vil som regel give udlejer en tidsfrist for, hvornår vedligeholdelsen skal have fundet sted. Hvis udlejer ikke foretager vedligeholdelsen indenfor denne tidsperiode, vil du som udgangspunkt være berettiget til en forholdsvis nedsættelse af din husleje gældende fra det tidspunkt manglen indtrådte.

Indvendig vedligeholdelse

Det fremgår af lejeloven, at den indvendige vedligeholdelse angår hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Det betyder, at den, der har den indvendige vedligeholdelsespligt må sørge for at male lejlighedens vægge, loft og træværk samt lakere gulvet så ofte, at lejemålet altid fremstår vedligeholdt.

Som udgangspunkt skal en bolig males hver 3.-5. år for at være vedligeholdt. Dette kan dog variere alt efter de konkrete omstændigheder. Hvis der bliver røget indendørs, kan der eksempelvis være behov for, at der bliver malet oftere. 

Det vil være angivet i lejekontrakten, hvem der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis udlejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, har du dog pligt til at informere udlejer, hvis der opstår mangler i lejemålet. Hvis du ikke informerer udlejer om en mangel, og denne forværres, kan du risikere selv at hæfte for udbedringen.

Arbejdet kan enten udføres af lejer/udlejer eller af professionelle. Det eneste krav er, at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt.

Læs mere: Vigtigheden i at dokumentere alt

Indvendig vedligeholdelse

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Udvendig vedligeholdelse

Man skulle tro, at den udvendige vedligeholdelse angår al udvendig vedligeholdelse. Den udvendige vedligeholdelse er dog mere omfattende end det. Den angår nemlig al anden vedligeholdelse end den indvendige vedligeholdelse – altså alt andet end maling, hvidtning og tapetsering i lejemålet. Den udvendige vedligeholdelse gælder altså også indvendige forhold, der ikke er omfattet af den indvendige vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse angår således eksempelvis el-installationer, vand- og gashaner, radiatorer m.m., samt hårde hvidevarer, såfremt disse var i lejemålet ved indflytning og er angivet i lejekontrakten.

Lejemålet skal altid leve op til beskrivelsen i lejekontrakten. Hvis der står i lejekontrakten, at der er en ovn i lejemålet, må det forventes, at denne er funktionsdygtig. Hvis dette ikke er tilfældet, foreligger der en mangel i lejemålet, som udlejer må udbedre, såfremt udlejer har vedligeholdelsespligten.

Hvis du modsat selv ejer hårde hvidevarer i lejemålet, hæfter du selv for udskiftning eller udbedring af disse.

Undtagelser ved vedligeholdelsespligt

Der er ingen regler uden undtagelser! Følgende indgår ikke i vedligeholdelsespligten: 

  • Almindelig slid og ælde i lejemålet.
  • Andre hændelige forringelser i lejemålet.
  • Skader i lejemålet, der er forårsaget ved en uagtsom eller forsætlig handling foretaget af udlejer eller lejer, eller under en af disses ansvar (f.eks. lejers forkerte brug af komfur, mærker i mur m.m., eller udlejer, der uagtsomt ødelægger noget i forbindelse med udførsel af reparation eller andet i lejemålet)

TIP

Både udlejer og lejer har krav på, at udbedring af fejl skal være i håndværksmæssig korrekt stand. Det vil sige, at det udbedrede skal være af en vis standard.

Vedligeholdelseskonto

Det er oftest tilfældet, at den indvendige vedligeholdelse er pålagt lejer. Hvis den ikke er pålagt lejer, men i stedet udlejer, skal der være oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto.

Det er angivet i lejekontrakten, om der er oprettet en vedligeholdelseskonto. Du indbetaler – sammen med din leje – et fast beløb til vedligeholdelseskontoen hver måned. Beløbets størrelse afhænger af lejemålets størrelse, og er konkret reguleret i lejeloven.

Du kan, når det er nødvendigt, kræve at din udlejer foretager vedligeholdelse. Udlejer kan herefter benytte sig af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen til at dække de udgifter, han måtte have i forbindelse med vedligeholdelsen.

Ved genudlejning videreføres vedligeholdelseskontoen. Dette bevirker, at du som lejer ikke har ret til at få det beløb, der er afsat på vedligeholdelseskontoen. Beløbet overgår til den nye lejers lejeforhold.

I tilfælde af at du får en ny udlejer, overtager denne som udgangspunkt din gamle udlejers forpligtelser. Dette medfører bl.a., at din nye udlejer overtager vedligeholdelsespligten, og dermed også vedligeholdelseskontoen. Der sker således ingen ændringer.

Læs også: Udlejers adgang til lejemålet

Vedligeholdelseskonto

Ind- og fraflytningssyn hænger sammen med vedligeholdelse

Såfremt din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, har du krav på at få afholdt ind- og fraflytningssyn. Gør udlejer ikke dette, mister udlejer som udgangspunkt retten til at opkræve istandsættelsesudgifter ved fraflytning. Det kan du læse mere om her

Ved indflytningssynet bliver lejemålets stand ved indflytning konstateret. Lejemålets stand ved indflytning har betydning for vedligeholdelsespligten i forbindelse med fraflytning. Med de seneste ændringer til lejeloven, der trådte i kraft d. 01.07.2015, blev det nemlig vedtaget, at udlejer kun kan kræve normalistandsættelse og ikke længere nyistandsættelse. Ligeledes gælder princippet om, at du ikke skal aflevere lejemålet i bedre stand end du overtog det. Det betyder altså, at du skal aflevere lejemålet i den stand, der blev konstateret ved indflytningssynet. Din vedligeholdelsespligt er således begrænset til denne stand.

Til fraflytningssynet bliver det igen konstateret hvilken stand lejemålet er i. Hvis du har overholdt din vedligeholdelsespligt, vil der næppe være bemærkninger fra udlejer. Hvis du ikke har overholdt din vedligeholdelsespligt, vil dette blive konstateret til fraflytningssynet, hvorefter du som lejer hæfter for udlejers istandsættelse af lejemålet (selvfølgelig kun den del af lejemålet, du har vedligeholdelsespligten for).

Husk, at udlejer til begge syn skal udlevere henholdsvis en indflytnings- og fraflytningsrapport, ellers kan udlejer miste retten til at kræve sine istandsættelsesudgifter dækket.

Læs også: Flytteopgørelsen

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Istandsættelse ved fraflytning

Den del af lejemålet, du har vedligeholdelsespligten for, er du ansvarlig for at vedligeholde. Dette gælder både i lejeperioden og ved fraflytning. Det betyder blandt andet, at lejemålet ved fraflytning skal fremstå vedligeholdt i forhold til den stand, du overtog lejemålet i. Det er derfor en god idé at vedligeholde dit lejemål løbende, så du ikke står med et stort arbejde, når du flytter. 

Der kan også være en økonomisk fordel i selv at foretage en del af istandsættelsesarbejdet, så udlejer ikke skal have en professionel til at gøre det på din regning. Du skal dog huske på, at arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt – ellers kan udlejer kræve, at arbejdet foretages igen – denne gang af en professionel på din regning. 

Husk, at udlejer ikke kan kræve istandsættelse af dele af lejemålet, som udlejer selv har vedligeholdelsespligt for. Hvis du har misligholdt lejemålet ved uagtsom eller forsætlig adfærd, hæfter du dog selv for skaderne – også selvom det er udlejer, der har vedligeholdelsespligten. 

Læs også: Hvorfor skal du vælge lige netop DIGURA til at hjælpe dig?

TIP

Hvis du skal fraflytte og udlejer kræve istandsættelse, så husk på, at hvis din lejekontrakt er indgået efter d. 1/7-2015 så kan udlejer ikke kræve nyistandsættelse – kun normalistandsættelse.

Istandsættelse ved fraflytning

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med vedligeholdelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring vedligeholdelsepligt, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 4.7 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere