Hvad sker der, hvis min udlejer ikke overholder lejekontrakten?

Hvad sker der, hvis min udlejer ikke overholder lejekontrakten?

Lejekontrakt
Picture of Luna Bock

Luna Bock

Senior Legal Advisor
Oplever du, at din udlejer ikke overholder sin del af aftalen i lejekontrakten? Her kan du læse mere om, hvad du kan gøre.

En lejekontrakt er en aftale mellem lejer og udlejer, og indholdet af lejekontrakten er først bindende, når begge parter har underskrevet kontrakten.

Udgangspunktet ved lejekontraktens ikrafttræden er, at aftalen herefter kun kan ophøre, hvis den opsiges af enten din udlejer eller af dig som lejer. Det er væsentligt at bide mærke i, at din udlejer kun kan opsige dig, hvis grunden til opsigelsen fremgår af lejeloven som en gyldig opsigelsesgrund.

Som enhver anden gyldig aftale vil en adfærd, der strider imod lejekontraktens indhold være at betragte som misligholdelse. Udgangspunktet om lejeforholdets ophør fraviges dermed i tilfælde af misligholdelse.

Det vil dermed sige, at hvis din udlejer ikke overholder de forpligtelser, der er denne pålagt iht. lejekontrakten, så vil dette være misligholdelse af aftalen. Misligholder din udlejer aftalen, vil du som lejer kunne gøre brug af visse rettigheder.

Eksempler på udlejers mislighold

Udlejer kan misligholde lejekontraktens indhold på forskellige måder. Det kan f.eks. være i forbindelse med at vedligeholdelsespligten ikke overholdes, eller at udlejer ikke formår at opretholde ro og orden i ejendommen.

 

Vedligeholdelsespligten

Ifølge lejeloven har du som lejer krav på at få stillet lejemålet til din rådighed i den stand som beskrevet i din lejekontrakt.

Opfylder din udlejer ikke sin pligt til at vedligeholde lejemålet i en sådan grad, at lejemålet er i den aftalte stand, da misligholder udlejer lejekontrakten.

I forbindelse med udlejers mislighold af vedligeholdelsespligten, da har du ret til at forlange, at udlejer udbedrer eventuelle mangler, så standen stemmer overens med lejekontrakten.

Før du kan gøre krav på, at udlejer skal rette op på manglen, da skal du have gjort udlejer opmærksom på problemet ved en skriftlig henvendelse.

Reagerer din udlejer ikke på problemet, så vil du kunne få professionelle arbejdere til at bringe standen i orden. Når arbejdet er færdiggjort, vil du kunne kræve, at din udlejer dækker de omkostningerne, der har været i forbindelse med arbejdets udførelse.

Ønsker du ikke at risikere, at udlejer nægter at betale for udbedringen eller stå i en situation, hvor manglen slet ikke er noget, som udlejer skal reagere på, så kan du bringe din sag for huslejenævnet. Her vurderer de sagen, hvorefter de eventuelt pålægger din udlejer at udbedre manglen.

Du har hermed nævnets ord på, at din udlejer har pligt til at udbedre manglen, hvilket stiller dig endnu stærkere i forhold til, at der ikke er noget at rafle om.

 

Pligten til at sikre ro og orden

Udlejer er forpligtet til at sikre, at der er ro og orden i ejendommen, og din udlejer har dermed ansvar til at reagere, hvis der er en anden lejer, som ikke overholder husordenen.

Klager du berettiget over en anden lejers generende adfærd, og overholder udlejer ikke sin handlepligt, da misligholder din udlejer lejekontrakten.

Denne misligholdelse vil kunne resultere i, at du vil kunne få et afslag i din husleje, kræve erstatning eller potentielt ophæve lejeforholdet.

Ophævelse

En gyldigt indgået lejekontrakt kan alene kræves ophævet, såfremt der er væsentlige grunde, der understøtter denne mulighed. Dette skyldes, at ophævelse er den mest indgribende misligholdelsesbeføjelse, som en part kan gøre gældende.

I visse tilfælde vil misligholdelse fra udlejers side føre til, at lejer ønsker at ophæve lejeforholdet. Virkningen af ophævelsen er omgående, hvilket vil sige, at lejer kan fraflytte øjeblikkeligt uden at skulle vente på, at opsigelsesperioden udløber.

En anden konsekvens af lejers ophævelse er, at udlejers ret til at kræve betaling af huslejen ophører. Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor lejers ret til at kunne ophæve lejekontrakten bliver anset for værende berettiget.

 

Eksempler på ophævelsestilfælde

Din mulighed for som lejer at ophæve lejekontrakten kan blive relevant i tilfælde af, at den tidligere lejer ikke er fraflyttet på det tidspunkt, hvor du skal flytte ind.

Som lejer er du også berettiget til at ophæve, hvis lejemålet har en mangel, som vurderes at være en væsentlig mangel, eller hvis udlejer har handlet svigagtigt og ikke har udbedret manglen inden for et passende tidsrum.

Er lejemålet ikke færdigbygget på tidspunktet for lejeforholdets indgåelse, da vil ophævelsen altid være en ret for dig som lejer. Tilsvarende ret gælder, hvis ikke der er aftalt et overtagelsestidspunkt, da denne information er et vilkår, der skal fremgå af lejekontrakten, før denne er bindende.

Afslutningsvist vil lejekontrakten ligeledes kunne kræves ophævet, hvis lejemålet ikke overholder lovgivningen, så din rådighed over lejemålet begrænses.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Ophævelse – hvad med mit depositum?

Ønsker du som lejer at ophæve lejekontrakten med øjeblikkelig virkning ved at fraflytte, da kan et relevant spørgsmål være; ”hvad med mit depositum?”.

Til trods for at din udlejer er skyld i ophævelsen, så vil din udlejer ikke være forpligtet til at udbetale depositummet omgående. Grunden til dette skyldes formålet med et depositum.

Depositummet er udlejers form for sikkerhed til istandsættelse, når du fraflytter lejemålet. Hvorvidt du skal have hele eller dele af depositummet retur beror på en tilstandsvurdering af lejemålet ved fraflytning.

Udbetaling af depositummet bliver dermed ikke påvirket af udlejers misligholdelse og den afledte ophævelse af lejekontrakten.

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Modtag juridisk rådgivning hos DIGURA Home

Oplever du, at din udlejer ikke overholder lejekontrakten, og vil du gerne være godt stillet rent juridisk, så kan du modtage juridisk rådgivning hos DIGURA Home for kun DKK 79,- om måneden.

Dermed har du altid en juridisk rådgiver i ryggen, hvis du skulle få problemer med din udlejer.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere